De Danenberg

De Danenberg
Content Paragraphs

Landschapspark De Danenberg is de robuuste afscherming van Park15. Het landschapspark vervult een rol als ‘groene grens’ omdat het verdere verstedelijking tegenhoudt. In De Danenberg ligt de nadruk op het aanleggen van een groene structuur, landschappelijke verbindingen, open water en woningbouw in een groene en landschappelijke setting.

Het uitgangspunt is: zonder bedrijventerrein geen landschapspark en zonder landschapspark geen bedrijventerrein. Samen met de gemeente Overbetuwe en de Gelderse Natuur en Milieufederatie brengen wij De Danenberg tot ontwikkeling. V.O.F. De Brouwerij, waarin KWP gebiedsontwikkelaars en K3Delta participeren, draagt zorg voor de uitvoering van het plan. De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft zich, mede namens de milieuorganisaties Stichting Groene Long, Stichting Behoud Open Betuwe en Vereniging Milieudefensie, verbonden aan het project.

Versterken van landschap en ecologie

Een van de belangrijke pijlers binnen het projectplan is het versterken van de landschappelijke en ecologische waarden in het gebied. Dit wordt onder meer gerealiseerd door toevoeging van nieuwe natuur, verbreding van de Rietgraaf, aanleg van een natuurvriendelijke oever, aanplanting van de Oosterhoutsestraat, aanleg van fiets- en wandelverbindingen en kleinschalige woningbouw passend bij het dorpse karakter. De natuurlijke waarden blijven echter de boventoon voeren.

Uitwerking

Het landschapspark moet robuust genoeg zijn om verdere verstedelijking naar het westen in de toekomst te voorkomen en kwalitatief hoogwaardig om een aantrekkelijk recreatief gebied te worden. Daarmee moet deze afronding van de stadsrandzone gaan fungeren als een kwalitatief hoogwaardig ‘groen prikkeldraad’ tegen verder oprukken van het bedrijventerrein. Wat betekent dit concreet? De uitwerking van het landschapspark bevat drie gedeelten:

1. Realisering van nieuwe natuur en kleinschalige bebouwing in het overgangsgebied tussen bedrijvenpark en landschapspark en het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit om het ‘groen prikkeldraad’ extra inhoud te geven. Verder vindt een verbreding van de Rietgraaf plaats, de aanleg van fiets- en voetpaden, waarbij de nadruk ligt op een verbinding tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout, waardoor het gebied ook toegankelijk wordt. Ook de herinrichting van de Oosterhoutsestraat als eikenlaan en het aanleggen van kleine landschapselementen zoals elzenhagen en watergangen horen hierbij.

2. Aanleg van open water vindt plaats door ontgronding en dient ten behoeve van extensieve recreatie, natuurontwikkeling en natuurvriendelijke oevers. Rondom de plas worden fiets- en voetpaden aangelegd om het gebied beleefbaar te maken.

3. Versterking van de dorpskern Slijk-Ewijk door uitbreiding van de woningbouw, die aansluit bij het karakter van de omvang van de huidige bebouwing. Hierbij blijft het karakteristieke zicht op het dorp vanaf de dijk behouden en wordt een recreatieve ontsluiting met De Danenberg richting Oosterhout gerealiseerd. In 2017 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de Brouwerij in gesprek met de gemeente over het inrichtingsplan. Zie voor meer informatie: www.landschapsparkdedanenberg.nl.

Images
Placeholder image