Marnemoende - IJsselstein

Marnemoede IJsselstein
Content Paragraphs

Marnemoende is een bruisende pleisterplaats voor recreanten aan de Hollandse IJssel en is vernoemd naar de Marne, een klein voormalig riviertje uit de Romeinse tijd. In een watersysteem als de Hollandse IJssel, ontstaan meer natuurwaarden bij een geleidelijke overgang van land naar (ondiep) water. Dit komt nu in de Hollandse IJssel slechts beperkt voor.

Natuurontwikkeling door verondieping
Door een deel van de plas en de jachthaven Marnemoende te verondiepen, wordt de basis gecreëerd voor natuurontwikkeling en kunnen de recreanten nog meer genieten. Dit is een initiatief van GrondbankGMG, Staatsbosbeheer en de heer en mevrouw Kromwijk (eigenaar van de plas).

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat vanaf het najaar van 2019 de Hollandse IJssel verdiepen (uitbaggeren). Dit biedt een unieke kans om met de vrijkomende gebiedseigen bagger een herinrichting te realiseren met natuur- en recreatieve meerwaarde in plas Marnemoende. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft op 22 mei 2018 de Nota Bodembeheer voor de herinrichting van plas Marnemoende definitief vastgesteld. Hierdoor is de mogelijkheid geboden om alle herbruikbare bagger die vrijkomt uit de Hollandse IJssel in plas Marnemoende toe te passen.

De verondieping van plas Marnemoende is in de Brochure Herinrichting Marnemoende beschreven waarbij de landschappelijke, natuurlijke en recreatieve kwaliteit, eindinrichting, de beoogde doelen en de realisatie aan de orde komen.

Contact
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Thomas Nusselein via telefoonnummer 024 348 88 55 of per mail via t.nusselein@k3.nl.

Images
Marnemoede IJsselstein
Placeholder image
Placeholder image