Kraaienhof in de Ooipolder

Kraaienhof
Content Paragraphs

Historie
De locatie Kraaienhof ligt vlakbij de Waal in de Erlecomse polder, aan de oostzijde van het dorp Erlecom in de Ooipolder. Voor een gedeelte van het gebied is in het verleden een ontgrondingsvergunning verleend voor een diepe zandwinning. Ondanks de verleende vergunningen bestond er weerstand tegen de plannen. De oude plas lag te dicht bij de dijk en was landschappelijk slecht ingepast.

In 2003 is de Kraaienhof door ons overgenomen. Op grond van uitvoerig overleg met gemeente en belangengroeperingen, hebben wij het plan opgevat en ontwikkeld om de zandwinning in aangepaste vorm uit te gaan voeren. Daarvoor is een aangepaste planopzet ontwikkeld. Doelstellingen daarbij waren:
- Een betere landschappelijke inpassing door een meer vanzelfsprekende oever- waterlijn.
- Een grotere afstand tussen winput en dijkput.
- Een eindbeeld met een hoger ecologisch rendement.
- Een groter maatschappelijk draagvlak.

Plan
Het plan omvatte een ontgronding met ondiepe oevers en landzones. De afgelopen 10 jaar hebben we hier met veel inzet en voldoening zand gewonnen voor de bouwsector. De installatie die nodig is voor de winning, het transport, de sortering en de aflevering van het zand heeft in die jaren onder aan de dijk, tussen de plas en de steenfabriek Erlecom gestaan en is afgelopen jaar verwijderd. Dit jaar is het voormalige installatieterrein afgewerkt en opnieuw ingericht en zijn de werkzaamheden afgerond.

De contour, ofwel de oeverlijn van het wingebied, is dusdanig vormgegeven dat een optimale versmelting van de plas met de binnendijks gelegen Waalmeander de Ooijsche Graaf tot stand is gekomen. Daardoor ontstaat een natuurlijk landschapsbeeld. Als overgangsgebied van het riviersysteem van de Waal en de binnendijks gelegen wateren van de Ooijsche Graaf met uitlopers langs de Halve Galg / Erlecomseweg kan het gebied zo een belangrijke landschappelijke functie vervullen. Daarbij is gestreefd naar een optisch zo smal mogelijke plas door de lengterichting ervan te accentueren en de breedte te relativeren. Dit effect wordt bereikt door het aanbrengen, of juist weglaten van beplanting langs de oeverlijnen. De waardevolle openheid van het landbouwgebied oostelijk van de plas blijft op deze wijze volledig gehandhaafd. De ontwikkeling van een bosperceel aan de noordwestzijde van de plas, ongeveer op de locatie van de huidige installatie, draagt uiteindelijk bij aan de afscherming van het bestaande en opgehoogde fabrieksterrein van Erlecom.

Uitgangspunten
Uitgangspunten voor de te ontwikkelen ruimtelijke en landschappelijke structuur zijn samengevat:
- het accentueren van en aansluiten bij de oude Waalmeander aan de zuidzijde van de locatie; 
- het accentueren van de loop van de Waal door beperkte bosontwikkeling langs de bandijk;
- het zoveel mogelijk open houden van de oostelijke delen van het plangebied; 
- afscherming en ruimtelijke beëindiging van het bestaande bedrijfsterrein (steenfabriek).

Natuur
De ontgronding in combinatie met natuurbouw heeft een duidelijke versterking van de regionale ecologische structuur gerealiseerd. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van moeras en bos in de oeverzone van de plas en langs de randen van het plangebied. Ook de plas zelf vervult een natuurfunctie. Essentieel is dat er voor de watervoorziening van het gebied gebruik gemaakt kan worden van zeer schoon kwelwater. Bij de ontwikkeling van natuurwaarden wordt aangesloten op natuurwaarden in de (wijdere) omgeving. Het betreft met name:
- rust- en foerageergebieden voor herbivoor en visetend waterwild in de uiterwaarden (ganzen, eenden, aalscholvers etc.);
- foerageergebieden voor ganzen binnendijks;
- kleinschalige moerasontwikkeling;
- moeras- en boslevensgemeenschappen in en langs nabij gelegen binnendijkse tichelgaten en voormalige rivierlopen.

Met name kwalitatief goed ontwikkelde bos- en moeraslevensgemeenschappen aansluitend aan open water leveren een waardevolle bijdrage. Verder is de inrichting afgestemd op de ontwikkeling van de plas als visrijk foerageergebied en rustgebied voor watervogels. Dit is gebeurd door het vergroten van de milieudiversiteit door middel van ontgronding en oeverafwerking en het aanbrengen c.q. spontaan laten ontwikkelen van opgaande begroeiing. Concreet zijn aangelegd, hersteld of geherintroduceerd:
- ondiepe oeverzones, onderwaterbankets, etc.;
- geïsoleerde en dus visloze poelen als voortplantingsbiotoop voor amfibieën;
- gevarieerde oevers en vooroevers;
- structuurrijke bosvegetaties en struwelen;
- grazige kruidenrijke vegetaties.

Daarnaast zullen er open aanvliegroutes aanwezig blijven voor de watervogels.

Kraaienhof
Placeholder image