Noorderhoek

Noorderhoek
Content Paragraphs

Binnen de gemeente Oldebroek is GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, sinds 2006 bezig met de herinrichting van plas Noorderhoek bij Hattemerbroek. De natuur- en landgoedontwikkeling in en rondom de plas, een voormalige zandwinning, bestaat uit de aanleg van natuurvriendelijke oevers, poelen en oeverzwaluwwanden. Daarnaast brengen we in de plas de diepte terug van achttien meter tot gemiddeld vijf meter. Deze herinrichting vindt plaats door het nuttig en functioneel hergebruik van vrijkomende grond en baggerspecie. 

Het project
Noorderhoek ligt aan de noordwestzijde van knooppunt Hattemerbroek (kruising A28 en A50). De zandwinplas aan de Middeldijk is ontstaan in de zestiger jaren ten tijde van de aanleg van Rijksweg A28 en het verkeersknooppunt Hattemerbroek. In 1958 werd de eerste rijbaan van Rijksweg A28 tussen Wezep en de Geldersedijk bij Hattem geopend. Dit was het eerste snelwegtraject van de gehele Rijksweg A28 tussen Utrecht en Groningen. Na beëindiging van de winning zijn de oevers deels dichtgegroeid met wilgenstruweel en riet.

Historie
Van oudsher komen er op de flanken van het Veluwemassief landgoederen voor. De landgoederenzone ligt op de overgang van de hoger gelegen dekzanden van de Veluwe naar het laag gelegen veen- en kleiweidegebied. Ook ter hoogte van Hattemerbroek is een zone van landgoederen te onderscheiden. Het westelijk gelegen weidegebied is relatief vochtig doordat het gevoed wordt door het diepe kwelwater dat afkomstig is van het Veluwemassief. Typerende weidevogels als grutto, kievit en tureluur gebruiken deze graslanden als foerageer- en broedgebied.

Richting de toekomst
Geïnspireerd op de van oudsher aanwezige landgoederenzone heeft de eigenaar van de zandwinplas en omliggende gronden samen met GrondbankGMG het plan ontwikkeld om de locatie her in te richten tot een landgoed met een waterpartij. Eind 2010, bij het afronden van de eerste fase, ontstond het idee voor een oeverzwaluwwand. Nadat deze in de winter was aangelegd namen zes maanden later de eerste oeverzwaluwen hun intrek. Nu beschikken de oeverzwaluwen over een vaste broedgelegenheid. Al snel werden er 41 nestgangen geteld.

Contact
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ronald Agelink via r.agelink@grondbankgmg.nl of via 0652394513.

Images
Placeholder image
Noorderhoek
Placeholder image