Walenhoek

Walenhoek
Content Paragraphs

Het landschap van de plas Walenhoek is het landschap van stroomruggen (huidige en oude rivierlopen) met haar oeverwallen. Op korte afstand van Walenhoek liggen de stroomruggen van de Linge, de Waal en de Nederrijn en tal van oude stroomruggen als zandbanen in het landschap. In de jaren ’60 en ’70 is er in deze gebieden veel zand gewonnen om te voorzien in de zandbehoefte voor de aanleg van de A15 en de Prins Willem Alexanderbrug. In die tijd werden dit soort zandwinningen slecht of niet afgewerkt. Herinrichting door verondieping biedt uitkomst.

Komgebieden

Het tracé van de Rijksweg kruist hier een stroomrug en ligt verder overwegend in het kommengebied. Kommen zijn slecht ontwaterende gronden. Na ontginning van deze vochtige natuurbossen werden de kommen gebruikt voor grasland in de zomer. De komgronden werden toen Velden genoemd en kenmerkten zich in het algemeen als uitgestrekte graslanden, met plaatselijk een (populieren)bos en zonder veel woonbebouwing. Dit in tegenstelling tot de hoger gelegen oeverwallen waarop naast de bebouwing, gevarieerd grondgebruik voorkomt met boomgaarden en boomkwekerijen. De oeverwallen zijn daardoor in het landschap goed herkenbaar. De komgebieden zijn ook goed herkenbaar, maar worden hier doorsneden door de A15 met de Betuweroute. Huidige oevers met stortsteen worden omgevormd tot verflauwde en fraai afgewerkte oevers die boven en onder water fraai begroeien.

Initiatief

Nabij de A15, tussen Ochten en Kesteren, ligt plas Walenhoek. Ondanks de ligging naast de snelweg is een idyllisch gebied ontstaan waar watervogels overnachten. De natuurlijke waarde van de plas zelf is echter beperkt door de diepte van de plas en de huidige oeverafwerking met puin. De particuliere eigenaar wil de oevers van de plas verflauwen en de natuurwaarden van de plas ontwikkelen, onder andere door de plas te verondiepen. Door verondieping verbetert de waterkwaliteit en kunnen er meer waterplanten groeien. Het riet op de oevers gaat moerasvogels aantrekken en op de slikkige eilandjes kunnen vogels als de grutto, tureluur, scholekster, reiger en misschien ook roerdomp voedsel vinden. Ook wil de familie een grondwal aanleggen aan de kant van de Walenhoekseweg om het zicht op de A15 te beperken. De inrichting van het gebied wordt gerealiseerd met herbruikbare grond.

Uitvoering

Het initiatief tot verbetering van de landschaps- en natuurwaarden in de plas Walenhoek wordt gerealiseerd met herbruikbare grond en waterbodems uit de regio. Dit initiatief past binnen het Besluit bodemkwaliteit. Er mag grond of waterbodem worden toegepast. In de Nota Bodembeheer is onderzocht en aangetoond dat het verondiepen geen negatief effect op het oppervlaktewater en het grondwater heeft. De grond en waterbodem wordt aangevoerd met vrachtwagens. Herkomst en kwaliteit van de grond worden zorgvuldig conform wettelijke norm bemonsterd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de grond, neemt de uitvoering van het project enkele jaren in beslag. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met natuurwaarden en huidig gebruik. GrondbankGMG werkt te allen tijde volgens het Besluit bodemkwaliteit én de ‘Gedragscode flora en fauna’.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Gert Schoolen via g.schoolen@grondbankgmg.nl of via 0629003378.

Images
Walenhoek
Placeholder image
Placeholder image