Roetwaarden en Hooge Waard

Roetwaarden en Hooge Waard

 

Content Paragraphs

Langs de IJssel liggen verschillende diepe, voormalige zandwinplassen. Door hun diepte is de ecologie in de plas matig. Staatsbosbeheer wil samen met GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, zorgen voor een landschappelijke en ecologische verbetering van deze plassen waardoor een robuuste IJsseldelta ontstaat. In april 2012 is daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de plassen 'De Roetwaarden', op de oostoever van de IJssel nabij Den Nul, en de 'Hooge Waard' op de westoever bij Welsum. De werkzaamheden voor de Roetwaarden zijn in 2017 afgerond.

Initiatief
Door het nuttig toepassen van overtollige grond en waterbodem uit o.a. rivierprojecten wilden Staatsbosbeheer en GrondbankGMG natuurontwikkeling in de beide plassen realiseren. Binnen dit project waren natuurontwikkeling, landschapsversterking en maatschappelijke doelen de belangrijkste speerpunten. Zo zijn er slikkige oevers met drijfbladvegetatie aangelegd (alleen Roetwaarden), is er rietmoeras met waterriet ontwikkeld en is er ondiep water voor paaiende vissen gecreëerd. Ook is er moerasbos ontwikkeld als leefgebied voor moerasvogels en zijn er zandige koppen en dynamische oevers aangelegd. Ook is de landschappelijke structuur versterkt. De natuurbeleving is vergroot doordat de ontstaanswijze van de uiterwaard weer zichtbaar is gemaakt.

Images
Roetwaarden en Hooge Waard
Placeholder image
Placeholder image