Samen met Staatsbosbeheer zorgen we voor landschappelijke en ecologische verbetering van een aantal plassen langs de IJssel.

Content Paragraphs

Langs de IJssel liggen verschillende diepe, voormalige zandwinplassen. Door hun diepte is de ecologie in de plas beperkt. Staatsbosbeheer en onze dochteronderneming Grondbank GMG hebben samen afspraken gemaakt om een aantal van deze plassen landschappelijk en ecologisch te verbeteren. Het doel: ervoor zorgen dat er een robuuste IJsseldelta ontstaat. In 2012 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de plassen 'De Roetwaarden', op de oostoever van de IJssel nabij Den Nul, en de 'Hooge Waard' op de westoever bij Welsum.

Twee diepe plassen

De Roetwaarden en de Hooge Waard zijn beiden ontstaan door hoe zandwinning in het verleden plaatsvond; er werd toen zoveel mogelijk zand gewonnen, waardoor er een diepe plas met steile oevers ontstond. Deze diepe plassen horen van nature niet thuis in het riviersysteem en de diepte is bovendien een ecologisch ongunstige situatie. In dit soort plassen kunnen flora en fauna zich beperkt ontwikkelen. Het zijn koude, donkere plassen met steile oevers. De plas is daardoor in de diepere delen ongeschikt voor waterplanten en de plasbodem is onbereikbaar voor duikende watervogels.

Natuurontwikkeling en landschapsversterking

Een van de hoofddoelen is natuurontwikkeling in en rondom de twee plassen. Dat realiseren we door het nuttig toepassen van elders overtollige grond en waterbodem uit onder andere rivierprojecten. Door het maken van flauwere onderwatertaluds en verondiepingen verbetert met name het onderwatermilieu en kan er zich op termijn een brede schakering aan waterplanten ontwikkelen. Als de bodem minder diep wordt en de oevers flauwer worden, kan het zonlicht namelijk de bodem over een groter oppervlak bereiken. Daardoor kunnen er planten groeien. En waar planten zijn, zijn vissen, andere waterdieren en (moeras)vogels. Het ondiepe water vormt bovendien een geschikte paaiplaats voor vissen. Ook verbetert de waterkwaliteit, omdat de (onderwater)planten zuurstof afgeven aan het water.

Landschapsversterking

Naast natuurontwikkeling willen we met de herinrichting van de Roetwaarden en de Hooge Waard ook het landschap versterken. Door geulen te herstellen willen we de ontstaanswijze van de uiterwaard weer zichtbaar maken. Bovendien willen we het gebied beter beleefbaar maken.

Afronding

Tot en met 2017 was er regelmatige aanvoer van overtollige grondstromen uit het stroomgebied van de IJssel. Ruimte voor de rivier was in uitvoering en Roetwaarden en Hooge Waard bood hiervoor de oplossing. Vanaf 2018 is er minder werk in uitvoering en is de bodemwetgeving veranderd. Hierdoor is er minder aanbod in deze regio. In de nabij toekomst lijken projecten als Kader Richtlijn Water (KRW), het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP), Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Integraal Riviermanagement (IRM) wel weer uitvoeringswerkzaamheden in dit deel van de IJssel op te starten. Hopelijk kunnen we het project dan gaan afronden.

Images
Roetwaarden en Hooge Waard
Placeholder image
Roetwaarden en Hooge Waard
Placeholder image
Meer weten?
Paragraphs

Wim Vermeule

Senior projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations