Hier werken we aan een nóg mooier Nederland

We werken op veel plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Klik door onze projecten en bekijk en lees er meer over.

Content Paragraphs

Amerika

We werken aan een plan om deze zandwinning natuurlijk en recreatief verder te ontwikkelen.

Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder

In dit gebied werken we aan een plan voor natuur, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie.

Bemmelse Waard

In de Bemmelse Waard werken we met verschillende partijen aan natuurontwikkeling.

De Scholvert - Ossenwaard

Het winnen van lokale grondstoffen en daarmee het gebied deels natuurlijk vormgeven, de mogelijkheden voor extra waterberging vergroten én perspectief bieden voor de agrariër. 

Demen-Dieden

Met verschillende partijen hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een plan voor de ontwikkeling van de natuur en hoogwaterveiligheid tussen Demen en Dieden.

Eisenhowerplas

Samen met Vattenfall hebben we het plan om een drijvend zonnepanelenpark op de Eisenhowerplas in Elst te maken. Dit combineren we met een nieuwe groene inrichting rondom de plas.

Erfkamerling­schap

In het Rijnstrangengebied werkten we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van waterriet.
Placeholder image

Erlecomse Kaliwaal

In de Erlecomse Kaliwaal creëren we door verondieping een goede basis voor dynamische riviernatuur.

Gamerensche Waard

De Gamerensche Waard is door verondieping een prachtig natuurgebied geworden.

Geluidsduinen Beuningen

In de oksel van de A50 en A73 bij Beuningen creëren we geluidsduinen in de vorm van een glooiend parklandschap.

Geluidswal Apeldoorn

Dat je in een korte tijd op een duurzame manier het geluid van de snelweg kunt reduceren, bewijst de geluidswal in Apeldoorn langs de A50.

Gendtse Waard

In de Gendtse Waard werken we aan de herinrichting van het westelijk deel van de uiterwaard. In dit 220 hectare groot gebied realiseren we een dynamisch riviernatuurgebied.

Goorsche Veld

In het Goorsche Veld verondiepen we een oude zandwinplas waarmee we de natuur in en rond de plas ontwikkelen.
Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard

In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Hemelrijkse Waard

In de Hemelrijkse Waard komen natuur, hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit samen. 

Hooge Kampse Plas

Van ‘stinkgat’ naar een prachtig natuurgebied.

i-Lent

De Waal heeft bij Nijmegen meer ruimte gekregen door de aanleg van een nevengeul.

Kaliwaal & Waaier van Geulen

In dit gebied leggen we de basis voor de ontwikkeling van een dynamisch riviernatuurgebied.

Keent

In de Keentse uiterwaard hebben we gewerkt aan een riviernatuurgebied waarbij ook de hoogwaterveiligheid is vergroot.

Kesselse Waard

In deze Maasuiterwaard leggen we de basis voor de ontwikkeling van riviernatuur.

Koornwaard Empel

In de Koornwaard langs de Maas bij Empel creëren we door verondieping een goede basis voor natuurontwikkeling.  

Koornwaard Heukelum

Van deze diepe plas hebben we een ondiepere plas gemaakt waarbij de natuur in en rondom het water kan floreren.

Kraaienhof

In samenwerking met de omgeving en andere betrokken partijen hebben we een divers natuurgebied gerealiseerd.

Landschapswal Waalbos Rijsoord

Rondom het Waalbos in Rijsoord willen we samen met Staatsbosbeheer een landschapswal aanleggen. Deze wal vormt een groene buffer.

Lingemeren

Samen met de omgeving, (natuur)organisaties en overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Loonse Waard

De Loonse Waard is een populaire recreatieplas langs de Maas. De natuurvriendelijke oevers zorgen voor een goed leefgebied voor planten en dieren.

Maneswaard Opheusden

In de Maneswaard langs de Rijn bij Opheusden werken we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling.
Placeholder image

Marspolder

Natuurgebied de Marspolder is ontstaan door zand- en grindwinning en is inmiddels een fraai natuurgebied.

Middelberterplas

Een groene long waar flora en fauna zich in en rond de Middelberterplas beter kan ontwikkelen. Dat is wat we willen realiseren met de herinrichting van de Middelberterplas.  

Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

Molenkampen

In Beusichem realiseren we een nieuw natuurgebied in aansluiting op natuurgebied De Regulieren. Daarbij willen we duurzame energie inpassen in het nieuwe landschap.

Neswaarden

Samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Zaltbommel verbeteren we de natuurwaarden van een deel van natuur- en recreatiegebied De Neswaarden in Aalst.  

Onderdoorgang A2-N2 bij Eindhoven

De onderdoorgang bij de A2-N2 net onder Eindhoven is een project van Strukton Civiel. Een ongelooflijk mooi project om aan mee te mogen werken.

Ooijen-Wanssum

In het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum hebben we twee hoogwatergeulen aangelegd.  

Ooijse Graaf

Samen met ARK Rewilding Nederland hebben we de handen ineengeslagen en willen we met hen én met de omgeving deze oude rivierarm versterken.

Oosterhoutse Waarden

Met de herinrichting van de Oosterhoutse Waarden realiseren we 135 hectare nieuwe natuur.

Oosterhoutse Waarden - Dorpspolder en Oostelijke Polder

In twee deelgebieden van de Oosterhoutse Waarden willen we samen met Staatsbosbeheer een herinrichting doen om de natuurwaarden van het gebied te vergroten.

Park15

Park15 is het toonbeeld van een nieuwe generatie duurzame bedrijvenparken in Nederland.

Perceel Filippo (Randwijkse Waarden)

Met kleiwinning hebben wij gezorgd voor een goede basis voor natuurontwikkeling in perceel Filippo. Het perceel is het laatste deel van de herinrichting van het project Randwijkse Waarden...

Perceel Roozendaal (Millingerwaard)

We willen dit gebied onder invloed brengen van hoog- en laagwater, waardoor riviernatuur zich in het gebied kan gaan ontwikkelen.

Plas Caron

Samen met betrokken partijen hebben we een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.
Placeholder image

Plas Trimunt

Door delen van de plas opnieuw in te richten, maken we het gebied aantrekkelijker voor flora en fauna.

Plas Walenhoek

Vlakbij Ochten vind je Plas Walenhoek. Door herinrichting maken we de nu relatief diepe plas leefbaarder.

Revensweert

In de uiterwaard Revensweert werken we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van rietmoeras.
Rhederlaag

Rhederlaag

Recreatiegebied Rhederlaag is een begrip in de regio. We willen dit gebied recreatief en natuurlijk verder ontwikkelen.

RijnlandRoute A4 – A44

Door bronbemaling over een lengte van maar liefst 14 kilometer heeft BoutenGeotron ervoor gezorgd dat de RijnlandRoute kan worden aangelegd.

Roetwaarden en Hooge Waard

Samen met Staatsbosbeheer zorgen we voor landschappelijke en ecologische verbetering van een aantal plassen langs de IJssel.

Ruimte voor de rivier Deventer

Voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer zijn zes neuvengeulen aangelegd om de IJssel bij hoogwater meer ruimte te geven.

Sandenburgerwaard

Door kleiwinning is in een uiterwaard van de Nederrijn een basis gecreëerd voor een aantrekkelijk, natuurlijk landschap.

Schalkwijker Buitenwaard

In de Schalkwijker Buitenwaard realiseren we samen met Staatsbosbeheer meer gevarieerde (rivier)natuur, waarbij de rivier voor meer dynamiek zorgt.

Schoutenwaard

In het westelijk deel van de Schoutenwaard, tussen Randwijk en Opheusden, willen we de basis leggen voor een gevarieerd natuurgebied.

Strandpark Slijk Ewijk

Strandpark Slijk-Ewijk is als recreatiegebied uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Uiterwaarden Rha

Flora en fauna krijgen alle ruimte in de uiterwaarden van de IJssel bij Rha door kleiwinning. 

Veenoordkolk & Teugse Kolk Deventer

De Veenoordkolk en Teugse Kolk vormen de ‘entree’ van Deventer. We hebben deze entree landschappelijke en ecologisch verbeterd.

Wintrack II

BoutenGeotron verzorgt de bronbemaling voor de funderingen van 52 hoogspanningsmasten van het Wintrack II project tussen Rilland en Goes.

Witte Dame - Eindhoven

BoutenGeotron verzorgt machinale boorwerkzaamheden uit, die nodig zijn voor de bodemsanering van gebouw de Witte Dame in Eindhoven.

Zonneweide Lingemeren

Op de Lingemeren werken we aan allerlei duurzame energie-initiatieven. De zonneweide is er daar één van.

Zonprojecten

Op verschillende locaties realiseren we zonneparken om onze eigen energie op te wekken. Dit sluit aan bij onze ambitie om CO2-neutraal te kunnen opereren vanaf 2030.

Zonthermiepark Dorkwerd

In Groningen werken we aan een bijzonder project: we realiseren er samen met Novar, TVP Solar en WarmteStad het grootste zonthermiepark van Nederland.