Met verschillende partijen werken wij aan een plan voor de ontwikkeling van de natuur en hoogwaterveiligheid tussen Demen en Dieden.

Content Paragraphs

In een 110 hectare groot gebied tussen Demen en Dieden in de gemeente Oss werken wij samen met Natuurmonumenten, Wetering en Rijkswaterstaat aan een plan voor de ontwikkeling van de natuur in het gebied. Het plan is om de uiterwaarden tussen Demen en Dieden te verlagen en nevengeulen aan te leggen. Dankzij deze ingrepen komt er weer ondiep water en meer variatie in het landschap. Zo verbeteren de natuurwaarden en de ecologische waterkwaliteit van de Maas. Bovendien verkleint het de kans op overstromingen, wordt de rivier beter zichtbaar en beleef je de natuur beter.

Vergunningenprocedure vanaf november 2020

Vanaf november 2020 komen de benodigde vergunningen en andere besluiten ter inzage te liggen. Via de link hieronder kunt u deze besluiten en/of de kennisgeving van deze besluiten inzien.

Kleiwinning als drager

Kleiwinning is de voornaamste drager achter het plan. Een groot deel van het oppervlak van het plangebied wordt ingericht door kleiwinning door onder andere onze dochteronderneming Delgromij. Voldoende kleiwinning is noodzakelijk om de totale herontwikkeling mogelijk te maken. De vrijkomende klei wordt gebruikt als grondstof in baksteen- en dakpanfabrieken en bij dijkverbeteringen.

Onderdeel van MeerMaas

Het project is onderdeel van een groter geheel: ‘MeerMaas’. Onder deze noemer werkt Natuurmonumenten aan de natuurontwikkeling van de bedijkte Maas van Ravenstein tot Heusden. Doel is steeds meer aaneengesloten riviernatuur, aan zowel de Brabantse als Gelderse zijde.

Verbinding met Meanderende Maas

In dit gebied speelt ook het project Meanderende Maas, een project waarbij dijkversterking en hoogwaterveiligheid een grote rol spelen. Het project Demen-Dieden ligt in het gebied van het project Meanderende Maas. Demen-Dieden wordt weliswaar als zelfstandig project uitgevoerd, maar een deel van beide projecten wordt in de toekomst op enig moment gelijktijdig uitgevoerd. Voor de raakvlakken tussen beide projecten is er in de planvormingsfase telkens intensief afstemming geweest tussen beide projecten.

Publiciteit

Item van Omroep Walraven over de inloopbijeenkomst van 27 september 2017.
Item van Omroep Walraven over een excursie naar de Hemelrijkse Waard; een gebied dat een goed voorbeeld is voor de herinrichting van het gebied Demen-Dieden (29-05-2018).
Artikel Brabants Dagblad over het bezoek van van Infrastructuur en Waterstaat aan het project Meanderende Maas, waarin ook het project Demen-Dieden aan bod komt (11-06-2018).
Item van Omroep Walraven over de verdiepende bewonersbijeenkomst van woensdag 6 februari 2019.

Images
Runderen maasoever Demen-Dieden
Placeholder image
Runderen maasoever Demen-Dieden
Placeholder image
Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior Projectleider

Jildert Hijlkema

Projectmedewerker

Title
Partners in dit project
Organisations