Samenwerken aan de landschappen voor de toekomst 

Samen met overheden, natuur- en milieuorganisaties, omwonenden en aannemers bedenken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo ontstaan waardevolle nieuwe ideeën. Bij K3 Gebiedsontwikkeling werken we in gezamenlijkheid aan projecten voor watermanagement, natuur en recreatie, duurzame energie, wonen en bedrijvigheid. 

Content Paragraphs

Grondstoffenwinning en hergebruik grond en baggerspecie

Deze projecten kunnen we realiseren door de winning van de bouwgrondstoffen: zand, grind en klei, en door hergebruik van grond en baggerspecie. Dit vormt de motor achter de gebiedsontwikkelingen.

K3 Gebiedsontwikkeling staat garant voor:

 • Brede kennis van gebiedsontwikkeling van de eerste schets tot en met de oplevering.
 • Meerwaarde creëren voor de omgeving en inspelen op maatschappelijke behoeftes.
 • Een jong en ervaren team van kundige collega’s (rentmeesters, landschapsontwerpers, technisch tekenaars, grondbalansexperts, ecologen en juridische- en secretariële ondersteuning).
 • Meerdere specialisaties onder één dak op het gebied van winnen, verwerken en leveren van (bouw)grondstoffen, aangevuld met logistiek en boortechniek.
 • Een familiebedrijf met bijna 100 jaar ervaring, waar ondernemen centraal staat.
 • Innovatief en gericht op een duurzame toekomst, met oog op onze impact op de leefomgeving
 • Een bekende naam in gebiedsontwikkelingsprojecten waar natuur, recreatie, hoogwaterveiligheid, landbouw, duurzame energie, wonen en werken worden gecombineerd met grondstoffenwinning.
 • Met onze gebiedsontwikkelingen leveren we door de winning van grondstoffen een belangrijke bijdrage aan de bouwopgave in Nederland.
 • Het juiste en snelste pad weten te bewandelen in de ‘wereld’ van onderzoeken, procedures en vergunningen.
 • Beschikbaarheid grondposities door verwerving en samenwerking.
 • Oplevering, beheer en/of doorontwikkeling.
 • Omdenken en kansen zien.

Voor volgende generaties

Als familiebedrijf zien we het als onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor volgende generaties. Onze ambitie is om met ons werk oplossingen te bieden voor een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen. Door gezamenlijk nieuwe ideeën voor het landschap te bedenken én uit te voeren. Zodat de huidige en volgende generaties goed kunnen leven, wonen en werken.

Onze werkwijze

We zoeken elkaar op en steken de handen uit de mouwen waarbij we letterlijk met onze voeten in de klei staan. Met elkaar richten we de leefomgeving opnieuw in.

Mooie plannen en ideeën ontwikkelen met grondeigenaren en andere betrokkenen

In deze eerste fase zoeken we de samenwerking op. Met samenwerkingspartners komen we tot een eerste visie en ontwerp. En een projectbegroting. Met de eerste plannen treden we naar buiten en zoeken we de omgeving op. Omgevingscommunicatie en -participatie spelen hierbij een belangrijke rol. Ook starten we in deze fase veldwerk en onderzoek op.

Omgevingscommunicatie en -participatie

Lang voordat we met een project starten, gaan we in gesprek met de omgeving. Eerst met grondeigenaren en direct omwonenden. We zijn benieuwd wat er speelt in een omgeving en welke wensen er zijn. Op basis hiervan gaan we, veelal met één of meerdere samenwerkingspartners, aan de slag met de eerste schetsen en ideeën. Hier komen de eerste plannen uit voort. Deze plannen presenteren we aan de omgeving tijdens een inloopbijeenkomst. Tijdens zo’n bijeenkomst is ruimte om te reageren op de plannen en nemen wij de input mee voor het verder vormgeven van de plannen. Is een plan aangepast, dan nemen wij de omgeving daarin nogmaals mee. En dat blijven we doen door middel van onder andere nieuwsbrieven, rondleidingen en klankbordgroepen.

Onderzoek, vergunningen en procedures

Een zorgvuldig onderzoeks- en vergunningentraject maakt onderdeel uit van een gebiedsontwikkeling. Bij K3 Gebiedsontwikkeling besteden we hier veel tijd en aandacht aan. We weten de weg te vinden en gaan goed voorbereid en gedegen te werk. We hebben kennis van onder andere de volgende onderwerpen, of maken gebruik van de expertise in ons netwerk:

 • Ruimtelijke ordening
 • Archeologie
 • Bodem
 • Geohydrologie
 • Rivierkunde
 • Natuur
 • Milieueffectrapport

Samenwerken zit in onze natuur

Met onze 5 ondernemingen werken we aan gebieden waarin we ruimte creëren voor allerlei verschillende ontwikkelingen, maar altijd voorzien in wensen en behoeftes. Van uitdagingen maken we graag kansen. Onze dochterondernemingen zijn gespecialiseerd in het winnen, verwerken en leveren van (bouw)grondstoffen, logistiek en boortechniek. Jarenlange kennis en ervaring komen hier samen. Kennis en ervaring die we met elkaar combineren om te werken aan nieuwe landschappen.

Door zandwinning en kleiwinning kunnen we duurzame grondstoffen leveren aan de bouwsector. En maken we nieuwe natuur. Ook door hergebruik van grond kunnen we aan landschapsontwikkeling doen. Zo maken we de landkaart van Nederland steeds een beetje mooier. 

Foto: © Nadine Reef

Onze projecten

We werken op steeds meer plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Ontdek waar en hoe we waarde toevoegen aan het Nederlandse landschap.

Meer weten?