Disclaimer

Content Paragraphs

Algemeen

Deze website is met de grootste zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van K3. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter geen rechten worden ontleend en evenmin kunnen wij aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de op deze website aangeboden informatie. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen van anderen. K3 kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

K3 behoudt zich het auteursrecht voor op alle de via onze website(s) verstrekte informatie en teksten, inclusief beeldmerken, logo’s, illustratie- en fotomateriaal. De software is eigendom van K3 en/of haar licentiegevers. Niets uit de teksten en verdere inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K3 worden gekopieerd, verspreid, overgenomen en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient in dat geval te gebeuren met bronvermelding.

Deze disclaimer is van toepassing -en je aanvaardt deze en je verbindt ertoe deze na te leven- indien je een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Indien je de disclaimer niet aanvaardt, mag je de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd, zodat je de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.

Privacy

K3 hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy. Meer informatie daarover lees je in onze privacyverklaring.

Algemene technische inkoopvoorwaarden

K3 hanteert algemene technische inkoopvoorwaarden met betrekking tot machines, installaties en diensten.

E-mail

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als je een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, dan word je verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van een e-mailbericht contact met de afzender op te nemen.