Kesselse Waard

Content Paragraphs

De Kesselse Waard is een Maasuiterwaard in Noord Brabant, ter hoogte van Maren-Kessel. Een groot deel van de Kesselse Waard is vergraven en vormt nu samen met recreatiegebied de Lithse Ham één grote waterplas. De plas is ongeveer 20 jaar geleden in opdracht van de rechtsvoorganger van Brabant Water aangelegd. Het doel daarbij was om in de toekomst als innamebekken van Maaswater te dienen als schakel in het proces van de drinkwaterwinning. Hierbij zijn destijds steile oevers met stortsteen aangelegd. Het gehele project werd echter beëindigd en het bekken is nooit in gebruik genomen. Enige jaren geleden heeft Brabant Water besloten haar gronden in de Kesselse Waard en diverse nabijgelegen percelen in eigendom over te dragen aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft als nieuwe eigenaar de visie en ambitie om de Kesselse Waard verder te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig natuurgebied met mogelijkheden voor kleinschalige recreatie (fietsen en wandelen).

Natuurontwikkeling door herinrichting

K3 heeft in overleg met Natuurmonumenten en in samenwerking met Rijkswaterstaat het initiatief genomen om een deel van de Kesselse Waard te verondiepen. Het gebied wordt heringericht om goede omstandigheden te creëren voor riviergebonden natuurontwikkeling. Verondiepen draagt in belangrijke mate bij aan de verdere natuurontwikkeling, zonder dat er in de resterende uiterwaard forse ingrepen noodzakelijk zijn. Het verondiepen gebeurt door het toepassen van herbruikbare grond en waterbodem waardoor de leefbaarheid voor flora en fauna én de beleefbaarheid voor de recreant en omwonenden zichtbaar toenemen. In het ondiepe water kunnen planten, vissen en andere dieren weer goed gedijen en zorgen ervoor dat het water schoner wordt.

Voortgang

Op 10 oktober 2016 heeft de oplevering van de getijdengeul plaatsgevonden in aanwezigheid van alle betrokken partijen, direct omwonenden en andere geïnteresseerden. Door de geul is de plas in directe verbinding komen te staan met de Maas; een mooie natuurlijke verrijking voor het gebied. Door de getijdenwerking is het gebied qua beleving al veel aantrekkelijker geworden. Ook is er al een hoeveelheid van ruim 300.000 m3 specie toegepast en rest er dus nog 2,1 miljoen m3 specie. In maart 2019 is fase 2 van het project gestart. In deze fase past GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, de resterende 2,1 miljoen m3 grond en waterbodem nuttig en functioneel toe om de afgesproken herinrichting te realiseren.

Images
Placeholder image