In deze Maasuiterwaard leggen we de basis voor de ontwikkeling van riviernatuur.

Content Paragraphs

De Kesselse Waard is een Maasuiterwaard in Noord Brabant, ter hoogte van Maren-Kessel. Natuurmonumenten is eigenaar van de Kesselse Waard en heeft de ambitie om het gebied te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig natuurgebied. Een gebied met goede omstandigheden voor riviergebonden natuurontwikkeling en mogelijkheden voor kleinschalige recreatie.

Onze dochteronderneming Grondbank GMG verzorgt in overleg met Natuurmonumenten en in samenwerking met Rijkswaterstaat de herinrichting van het gebied.

Een goede basis voor de natuur

We realiseren de herinrichting door de bodem van de plas gedeeltelijk omhoog te brengen en de taluds te verflauwen. Daardoor ontstaan meer ondiepe delen en flauwe oeverzones. Ook hebben wij al de stortstenen op de oevers verwijderd en hebben wij aan de westzijde een getijdengeul aangelegd. Daardoor komt het gebied wat meer onder invloed te staan van hogere en lagere waterstanden op de rivier. Zo levert het project een belangrijke bijdrage aan natuurdoelen, landschapsversterking en doelstellingen in het kader van waterkwaliteit. 

In het ondiepe water kunnen planten, vissen en andere dieren weer goed gedijen en deze planten en dieren zorgen er bovendien voor dat de ecologische kwaliteit en het onderwaterleven wordt hersteld. Het project draagt dan ook bij aan de KRW-doelstellingen (Kaderrichtlijn Water), een Europese richtlijn voor de waterkwaliteit.

Natuurontwikkeling als doel, toepassen van waterbodem als middel

De herinrichting draagt dus in belangrijke mate bij aan de (natuur)ontwikkeling van het gebied, zonder dat er in de resterende uiterwaard nog forse ingrepen noodzakelijk zijn. Sinds de start van het werk in 2013 is er al veel gebeurd. De komende jaren werken we naar de eindinrichting toe. Zo werken we toe naar een gebied waar de leefbaarheid voor flora en fauna én de beleefbaarheid voor de recreant en omwonenden zichtbaar toenemen. Ook al tijdens de uitvoering van het werk!  

Over de herinrichting

Door de plas deels te verondiepen, maken we het ecologisch systeem diverser en daarmee completer. Door de verondieping krijgt de plas flauwere oeverzones. Daardoor kan op een groter onderwateroppervlak zonlicht komen en kunnen er planten groeien. En waar planten zijn, zijn vissen. Bovendien wordt door de planten het water gefilterd. En dat heeft weer positieve invloed op de hele omgeving.

Het verondiepen gebeurt door het toepassen van herbruikbare grond en waterbodem. De grond en waterbodem die we toepassen in de Kesselse Waard komt vrij bij ontgravingsprojecten nabij grootschalige vaarwegen en bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden op de Brabantse en Limburgse kanalen, de Maas en de Schelde.

Getijdengeul

In 2016 is de getijdengeul aangelegd. Door de geul is de plas in directe verbinding komen te staan met de Maas; een mooie natuurlijke verrijking voor het gebied. Door de getijdenwerking is het gebied qua beleving al veel aantrekkelijker geworden.

Verwijderen stortstenen

De oevers van de plas waren bedekt met stortstenen. De stenen beschermden de oevers tegen bijvoorbeeld golfslag. Maar het zorgde er ook voor dat op de oevers geen natuur kon ontwikkelen. De stortstenen zijn inmiddels weggehaald, waardoor het water, en daarmee de natuur, er weer vrij spel heeft.

Van harte welkom!

Wil je meer weten over het werk, en met eigen ogen zien hoe het werk wordt uitgevoerd? Je bent van harte welkom om het werk te komen bezoeken. Wij informeren je graag uitgebreid over de plannen voor de Kesselse Waard, het werk wat al achter ons ligt, wat er nog staat te gebeuren en de wijze van uitvoering. Neem daarvoor contact op met Iwan Reerink of Wim Vermeule. Hun contactgegevens staan onderaan deze pagina.  

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Wim Vermeule

Senior projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations