Op donderdag 20 oktober organiseren wij vanuit K3 gebiedsontwikkeling samen met de familie Lamers een inloopbijeenkomst. Het gaat om een initiatief voor een mogelijke herinrichting van het gebied rondom boerderij De Scholvert in de Ossenwaard in Herwen. Je bent tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor jou geschikt moment van harte welkom op boerderij De Scholvert van de familie Lamers. Het adres is: Ossenwaard 4 in Herwen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.   

Middle section

Plan voor herinrichting

Samen met de familie Lamers hebben wij het initiatief genomen om te kijken naar een mogelijke herinrichting van het gebied rondom boerderij De Scholvert in de Ossenwaard in Herwen. Dit komt voort uit onze ambities en die van de huidige eigenaar van de gronden. Onze ambitie is om door delfstoffenwinning (klei en zand) in dit deel van de Ossenwaard de natuur en hoeveelheid water te versterken en te verbeteren, maar ook de landbouw te bedienen. De familie Lamers wil hun agrarische activiteiten voort blijven zetten, op een duurzame en economisch rendabele manier. Zij zien een herinrichtingsplan voor het gebied rondom De Scholvert als een mooie kans.   Graag gaan de initiatiefnemers daarover met jou in gesprek tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 20 oktober.    

Versterking van het Rijnstrangengebied

In de Ossenwaard is de natuurontwikkeling nog erg beperkt. Ook speelt de verdroging van het gebied een rol. De Rijnstrang is een steeds minder grote rol gaan spelen in het gebied dat voorheen juist door water gekenmerkt werd. Samen met de huidige eigenaar en met Jos Lamers, nu nog pachter in het gebied, maar straks eigenaar van de gronden, willen wij dit gebied deels anders vormgeven door klei- en zandwinning, gevolgd door herinrichting.

Verruimen van de ‘flessenhals’

Door juist dit gebied deels om te vormen, is het de bedoeling om de ‘flessenhals’ te verruimen en de natuur en waterpartijen meer ruimte te geven. Dit zorgt er voor dat er een verbinding wordt gevormd tussen het zuidelijke en noordelijke Rijnstrangengebied. Het doel is om te komen tot een robuuster gebied waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gevarieerder landschap.

Ruimte voor landbouw

Daarbij willen de initiatiefnemers er ook voor zorgen dat de landbouw toekomstgericht verder kan. Het idee is om de landbouwpercelen zo in te richten dat deze minder gevoelig zijn voor droogte. Dat wordt onder andere gedaan door een gelijke hoogteligging met de omliggende percelen te realiseren.

Inloopbijeenkomst donderdag 20 oktober 2022

Geïnteresseerd? Je bent op donderdag 20 oktober van harte welkom op de boerderij van de familie Lamers aan de Ossenwaard 4 in Herwen. Je kunt tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor jou geschikt moment komen binnenlopen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. De familie Lamers en medewerkers van K3 zijn aanwezig om uitleg te geven over het initiatief en jouw vragen te beantwoorden.