Door kleiwinning zorgen we voor een goede basis voor natuurontwikkeling in perceel Filippo. Dat het laatste deel vormt van de herinrichting van het project Randwijkse Waarden.  

Middle section
Kleiwinning in perceel Filippo in het najaar van 2023

Geelbakkende klei voor grofkeramische industrie

Perceel Filippo vind je in de uiterwaard van de Nederrijn, ter hoogte van het Betuwse dorp Randwijk. In 2016 zijn de eigenaar van het perceel - Filippo Onroerend Goed Mij B.V. - en Delgromij (onderdeel van K3) een samenwerking aangegaan voor de uitvoering van de winning van klei op perceel Filippo. 

Het perceel is ongeveer 2,2 hectare groot en maakt onderdeel uit van een bestaande ontgrondingsvergunning. In het overige deel van de uiterwaard is eerder al klei gewonnen. Perceel Filippo is het laatst resterende deel van de vergunning. Wij zien goede mogelijkheden om de zogenoemde ‘geelbakkende klei’ uit deze vergunning te benutten in de grofkeramische industrie, die er bakstenen en dakpannen van maakt. 

Een basis voor natuurontwikkeling

In de oorspronkelijke ontgrondingsvergunning uit 1985 werd uitgegaan van het herstel van de agrarische gebruiksfunctie door hercultivering na kleiwinning. Door de tijd heen is de visie op ontgronding én op dit deel van het gebied gewijzigd. We gaan het gebied niet geschikt maken voor landbouw, maar creëren er een goede basis voor natuurontwikkeling. Dat betekent dat we de klei zorgvuldig ‘reliëfvolgend’ gaan ontgraven, tot op de onderliggende zandbodem. Daarmee herstellen we de historische strang en wordt deze weer watervoerend. Perfect voor de ontwikkeling van riviermoeras en zachthoutooibos. Op de drogere delen kan zich bloemrijk grasland ontwikkelen.  

Riviermoeras en knotwilgen

Door het uitdiepen en verbreden van de historische strang aan de rand van het gebied ontstaat er naar verwachting riviermoeras en ondiep water. Mogelijk dat diersoorten zoals ringslang, dodaars en allerlei vissoorten hiervan kunnen profiteren. Het patroon van de historische strang accentueren we bovendien door het bestaande lint met (knot)wilgen te versterken. Bij de herinrichting houden we dan ook rekening met de waardevolle knotwilgen die aan de randen van het projectgebied aanwezig zijn. De bestaande knotwilgen zijn ingepast in het ontwerp.   

Werkzaamheden

Het werk voeren we uit met behulp van een kraan. Er wordt een kleipakket van gemiddeld 2,5 meter dik afgegraven. Vrachtwagens transporteren de klei naar de laadvoorziening waar het in het schip wordt geladen.