Wie in het rivierengebied woont, werkt of recreëert, is bekend met het continu veranderende rivierenlandschap. Dat het landschap hier de laatste jaren is veranderd, is niet gek. Er wordt ‘reuzenarbeid’ verricht voor hoogwaterbescherming, vaarwegbeheer, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. Bij veel van deze rivierprojecten maakt grondverzet het grootste deel uit. Slim omgaan met grond, die nodig is voor de vraag naar bouwgrondstoffen, is de sleutel voor duurzaam rivierbeheer. Samen met branchegenoten gaan wij kennis en ervaring delen met HAN University of applied sciences. Hiervoor heeft de HAN een zogenaamde RAAK-publiek subsidieaanvraag ingediend om de komende twee jaar onderzoek te kunnen doen. Met deze subsidie kan praktijkonderzoek worden gedaan naar realisatiestrategieën voor grondstoffenwinning volgens het DNA van de rivier.

Middle section
Images

Regeling RAAK-publiek maakt praktijkgericht onderzoek mogelijk

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met professionals uit de publieke sector praktijkgericht onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt. Gezamenlijk kennis en innovaties delen die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.                                                                            

Verduurzamen vraagt om collectieve aanpak

Elektrische zandzuiger aan het werk in de Gendtse Waard, © foto: Rudolf Bak.

In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de publieke sector centraal. Duurzaam rivierbeheer is één van die vraagstukken. Want hoe kun je zorgen dat grondverzet in 2030 energieneutraal is? Bij K3Delta zijn we hier al lange tijd mee bezig en het onderzoek sluit daarom ook naadloos aan op onze doelen. Nederland voorzien van bouwgrondstoffen door prachtige herinrichtingen én om vanaf 2030 CO2-neutraal te kunnen opereren. Actief samenwerken met overheden, omwonenden, lokale specialisten en energiecoöperaties is daarbij de sleutel tot succes.

Voorbeelden van energieneutraal opereren bij K3

Onlangs is er een drijvend zonnepark in de Havikerwaard gerealiseerd. In oktober 2021 is deze in gebruik genomen. Met de energie die het zonnepark opwekt, kunnen we zand winnen met eigen, duurzaam opgewekte stroom. Het park gaat jaarlijks evenveel energie opwekken als dat 800 huishoudens verbruiken. Stroom die we niet gebruiken voor de zandwinning leveren we terug aan het net. Ook bij de Molenkampen in Beusichem en in de Lingepolder bij de Lingemeren in Echteld zijn hier mee bezig. Sinds 2017 is er bij de Lingemeren ook een zonneweide in gebruik. Met ruim 4.800 zonnepanelen die jaarlijks 1,2 miljoen kWh groene stroom opwekken, voorzien we de zandzuiger van eigen opgewekte groene stroom.

Programma Integraal Riviermanagement (IRM) zorgt voor totstandkoming van onderzoek

In een gesprek met de werkgroep van het programma IRM werd de behoefte benoemd om onderzoek te laten doen naar duurzame systeemgerichte maatregelen in het rivierengebied. En vooral om dit op integrale wijze aan te pakken. Duurzaam grondverzet past in de nationale ambities voor Nederland circulair in 2050. Om dit op grote schaal toe te kunnen passen, moet bewustwording en een nieuwe manier van werken worden ontwikkeld.

Inzichten en tools voor duurzaam grondmanagement

Het doel van het RAAK-publiek-onderzoek is om praktische inzichten en tools voor duurzaam grondmanagement in riviergebieden te ontwikkelen. In een samenwerking met 22 partijen, zowel uit de publieke als uit de private sector én met kennisinstellingen, onder leiding van HAN lectoraat Sustainable River Management kan praktijkgericht onderzoek worden gedaan. Door materiaalonderzoek en ontwerpend onderzoek worden praktische handvatten ontwikkeld voor realisatiestrategieën om grondstoffenwinning zoveel mogelijk volgens het DNA van de rivier uit te kunnen voeren. Hierbij wordt ook gekeken om sediment en gebiedseigen grond bruikbaar te maken voor toepassing in de dijkenbouw.

Ambitie en rol in project

K3Delta heeft de ambitie om meer duurzame bronnen van sediment te vinden en publiek-private samenwerkingen te stimuleren. Met onze relevante expertise, delfstoffenwinning en gebiedsontwikkeling in het rivierengebied, gaan we onze kennis inbrengen bij de uitvoering van  het onderzoeksvoorstel.

Het voorstel is ingediend door HAN University om voor de RAAK-publiek regeling in aanmerking te komen. In april 2022 wordt bekendgemaakt of het onderzoeksvoorstel wordt gehonoreerd. Vanaf dat moment zetten wij onze expertise en kennis opnieuw in om samen met alle andere partijen HAN University de mogelijkheid te geven het onderzoek goed uit te kunnen voeren.