Middle section

In Revensweert werken K3Delta en Staatsbosbeheer samen aan natuurontwikkeling. In het gebied verlagen we het terrein om geschikte omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van rietmoeras. De graafwerkzaamheden zijn vorig jaar aan de zuidzijde opgestart. Voordat maaiveldverlaging in het middendeel kan plaatsvinden, wordt eerst de hier aanwezige wilgenbegroeiing gekapt. Deze kapwerkzaamheden zijn nu gestart en zijn naar verwachting rond 25 januari voltooid. De werkzaamheden vinden bewust nu plaats, zodat we het broedseizoen niet verstoren. Bij de werkzaamheden houden wij uiteraard rekening met beschermde soorten. Door de kap- en graafwerkzaamheden zal het gebied er tijdelijk anders uit zien. Dit is nu bijvoorbeeld al te zien aan de zuidzijde van het gebied. Dit is nodig om goede omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van rietmoeras als leefgebied voor zeldzame moerasvogels.

Erfkamerlingschap

In Erfkamerlingschap blijkt het riet in de recent ingeplante delen goed uit te lopen

In het naastgelegen gebied Erfkamerlingschap bleek het na maaiveldverlaging en rietinplant mogelijk dichte rietvegetaties te ontwikkelen. Deze aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen, want hier zijn recent al een aantal broedgevallen van grote karekiet vastgesteld. Ook de roerdomp heeft zich al laten zien. Met de herinrichting van Revensweert wordt eenzelfde ontwikkeling beoogd.

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Ronald Waanders via 024 348 88 67 of per e-mail via r.waanders@delgromij.nl. Voor meer informatie over het project en het inrichtingsplan kunt u contact opnemen met Jildert Hijlkema via 024 348 88 52 of per e-mail via j.hijlkema@k3.nl.