Demen-Dieden

Demen-Dieden
Content Paragraphs

In de Maasuiterwaarden werken verschillende partijen samen aan natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid. Natuurmonumenten is bezig met projecten voor de bedijkte Maas van Ravenstein tot Raamsdonksveer. Het geheel aan natuurontwikkelingsprojecten aan de Maas van Natuurmonumenten is samengebracht in het programma MeerMaas. Onderdeel van dit programma is het gebied Demen-Dieden.

Demen-Dieden

In het ‘plangebied’ Demen-Dieden is ruim 80 hectare aangekocht voor natuurontwikkeling. De Maasuiterwaarden ter hoogte van Demen en Dieden hebben een enorme potentie voor de ontwikkeling van een aaneengesloten, soortenrijk natuurgebied. Natuurmonumenten heeft hier samen met gebiedsontwikkelaar K3 en samenwerkingspartner Rijkswaterstaat een herinrichtingsplan voor ontwikkeld.

Plan

Het doel van het plan is om een aaneengesloten, robuust, rijk gestructureerd en riviergebonden natuurgebied met veel biodiversiteit te realiseren, dat bovendien bijdraagt aan de hoogwaterveiligheid. Het plan is om de uiterwaarden te verlagen en in beide uiterwaarden een geul te graven. Ook is het de wens de Maasoever natuurlijker in te richten. Zo wordt bijgedragen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Natuurmonumenten is eigenaar van het grootste gedeelte van de Demense en Diedense uiterwaarden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de oeverstrook. Ook Van de Wetering heeft eigendommen binnen de grenzen van het plangebied. K3 trekt in opdracht van Natuurmonumenten de gehele uitwerking en de (al dan niet) gedeeltelijke uitvoering van het voorgenomen plan.

Kleiwinning

Kleiwinning is één van de motoren achter het plan. Een groot deel van het oppervlak van het plangebied wordt ingericht door kleiwinning. Voldoende kleiwinning is noodzakelijk om de totale herontwikkeling mogelijk te maken. De vrijkomende klei wordt gebruikt als grondstof in baksteen- en dakpanfabrieken en bij dijkverbeteringen.

Planning

We zitten nu in de periode van onderzoek en het aanscherpen en verfijnen van het ontwerp. Gedurende het hele ontwerpproces is uw inbreng van harte welkom. Zo is er in februari 2019 een verdiepende bijeenkomst voor geïnteresseerde bewoners georganiseerd.

In het eerste en/of tweede kwartaal van 2019 gaan we de benodigde vergunningen aanvragen Naar verwachting gaat de uitvoering van het project (medio) 2020 van start. Vervolgens is er voor circa 10 jaar werk in de uiterwaarden.

Meer informatie

In de brochure leest u meer over de toekomstplannen, maar ook over de historie van het gebied. U kunt ook contact opnemen met projectleider Iwan Reerink via telefoonnummer 024 348 88 54 of per mail via i.reerink@k3.nl.

Publiciteit

Item van Omroep Walraven over de inloopbijeenkomst van 27 september 2017.
Item van Omroep Walraven over een excursie naar de Hemelrijkse Waard; een gebied dat een goed voorbeeld is voor de herinrichting van het gebied Demen-Dieden (29-05-2018).
Artikel Brabants Dagblad over het bezoek van van Infrastructuur en Waterstaat aan het project Meanderende Maas, waarin ook het project Demen-Dieden aan bod komt (11-06-2018).
Item van Omroep Walraven over de verdiepende bewonersbijeenkomst van woensdag 6 februari 2019.

Images
Demen-Dieden
Placeholder image
Placeholder image