Erfkamerlingschap

Erfkamerlingschap

Sinds 2009 werken Staatsbosbeheer en K3Delta in dit rijnstrangengebied samen aan natuurontwikkeling.

Content Paragraphs

De maatregelen spitsen zich toe op het herstel van velden met waterriet, ter compensatie van de kleiwinning in het nabijgelegen binnendijkse gebied in de Drie Dorpen Polder. Waterriet is schaars in de Nederlandse moerasgebieden. De daarvan afhankelijke bewoners, zoals bijvoorbeeld de roerdomp, snor en grote karekiet, worden steeds minder vaak gezien. Ook in de Rijnstrangen is dat het geval. De Rijnstrangen zijn door de jaren opgeslibt. Het riet is er verdroogd en verruigd.

Experiment met de aanplant van riet

Door onder andere een tegennatuurlijke peildynamiek, windwerking (golfslag) en wilgenopslag bleek spontane rietontwikkeling in het Erfkamerlingschap maar matig van de grond te komen. Daarom zijn er van 2010 tot 2013 experimenten gedaan met de aanplant van riet. Binnen verlaagde gebieden van 0,5 tot 0,8 hectare groot, ook wel compartimenten genoemd, bleek het mogelijk rietvegetaties met een hoge dichtheid te ontwikkelen. De compartimenten werden gecreëerd door grond af te graven. De afgegraven grond wordt in de nabijgelegen Drie Dorpen Polder toegepast voor hercultivering. Hier wordt keramische klei afgegraven, welke wordt vervangen door de grond uit Erfkamerlingschap. Hiermee kan de agrarische functie in de Drie Dorpen Polder worden gehandhaafd.

Goede omstandigheden
Het gereguleerde waterpeil van ± 10-15 cm binnen de gegraven compartimenten en de ganzenwerende maatregelen (overspannend met linten) bleek cruciaal bij het planten van rietstekken en de groei ervan. Inmiddels heeft zich in die compartimenten een dichte rietvegetatie ontwikkeld. Bovendien zijn er al enkele broedparen van de grote karekiet gezien. 

Aangepast inrichtingsplan

Door deze ervaringen is besloten het inrichtingsplan voor Erfkamerlingschap gedeeltelijk aan te passen. Zo is de zone langs de nieuw gegraven geul opgedeeld in (omdijkte) compartimenten, om de kans op ontwikkeling van velden met waterriet te vergroten. De Provincie Gelderland heeft daarvoor goedkeuring gegeven.

Inmiddels zijn de volgende compartimenten nagenoeg klaar om ingeplant te worden. Het gebied is niet vrij toegankelijk, omdat rust essentieel is voor moerasvogels. Het gebied is met een verrekijker goed te overzien vanaf de pas aangelegde redoute langs de Ossenwaard aan de zuidkant van het gebied.

De ervaringen van Erfkamerlingschap zijn inmiddels ook toegepast op het ontwerp van het naastgelegen gebied Revensweert. Hier werken Staatsbosbeheer en K3Delta eveneens samen aan natuurontwikkeling.
 

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jildert Hijlkema via 024 348 88 52 of j.hijlkema@k3.nl, of met Iwan Reerink via 024 348 88 54 of i.reerink@k3.nl 

Images
Placeholder image