In de Erlecomse Kaliwaal creëren we door verondieping een goede basis voor dynamische riviernatuur.

Content Paragraphs

De plas de Erlecomse Kaliwaal ligt aan de Waal, in de Gelderse Poort ten zuiden van de Millingerwaard. Sinds de oprichting van de steenfabriek ten noorden van de Erlecomse Waard (de naam van het gebied) wordt het gebied beïnvloed door bedrijvigheid. Onze dochteronderneming Grondbank GMG zet in samenwerking met eigenaar Staatsbosbeheer de diepe plas die in het verleden door klei- en zandwinning is ontstaan, om in een ondiepere plas met de ecologische eigenschappen van een natuurlijke nevengeul.

Door de verondieping creëren we een basis van waaruit dynamische riviernatuur zich beter en sneller kan ontwikkelen. De Erlecomse Waard kan zo samen met de naastgelegen Millingerwaard tot één uniek en meer samenhangend natuurgebied ontwikkeld worden.

Over het gebied

Aanvankelijk werd er in de Erlecomse Waard voornamelijk klei afgegraven. Later werd dat gevolgd door zandwinning. Die zandwinning werd uitgevoerd door het bedrijf Kaliwaal, waar de plas haar naam aan dankt. Naast de bedrijvigheid, die ook nu nog aanwezig is, is een prachtig natuurgebied ontstaan. Zowel op, in als naast de zandwinplas komt een levendige flora en fauna voor. Deze waard vormt het uitzicht van de ‘vogelboulevard’, waar menig vogelaar iets bijzonders ziet vliegen.  

Aansluiting Millingerwaard

De Erlecomse Waard en de Kaliwaal vormen de uitstroom van de Millingerwaard. De Millingerwaard is een uniek gebied met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. De Erlecomse Waard kan samen met de Millingerwaard tot één uniek en meer samenhangend natuur- en beheersgebied ontwikkeld worden.

Images
Placeholder image
Placeholder image

Van beperkte ontwikkelmogelijkheden…

De Kaliwaal was bij de start van de herinrichting gemiddeld acht tot tien en op sommige plekken dertien meter diep. Diepe plassen horen van nature niet thuis in het riviersysteem en de diepte is bovendien een ecologisch ongunstige situatie. In dit soort diepe plassen kunnen flora en fauna zich onder water beperkt ontwikkelen. Het zijn koude, donkere plassen met steile oevers. De plas is daardoor in de diepere delen ongeschikt voor waterplanten en de plasbodem is onbereikbaar voor duikende watervogels. Het resultaat is een weinig soortenrijke levensgemeenschap.

…naar een levendige plas

Door de plas te verondiepen zorgen we ervoor dat onder andere de oevers flauwer worden. Daardoor kan het zonlicht de bodem over een groter oppervlak bereiken en kunnen er planten groeien. En waar waterplanten zijn, ontstaan er grotere vispopulaties. En dat trekt weer allerlei vogels aan. Ook verbetert de waterkwaliteit, omdat de (onderwater)planten zuurstof afgeven aan het water. Bovendien kan bij laagwater een groter deel van de oever droogvallen, waar allerlei plantensoorten van kunnen profiteren.

Afwisseling tussen diepe en ondiepe delen

Daarnaast is het behouden van een gedeelte met dieper water ecologisch gezien waardevol. Juist de grote oppervlakte ondiep water afgewisseld met een diep deel biedt de meeste meerwaarde. Het al bestaande moerasbos (het leefgebied van verschillende soorten moerasvogels) en de dynamische oevers blijven bestaan.

Verondieping als drager

Door middel van het nuttig en functioneel toepassen van herbruikbare grond en waterbodem wordt de diepe plas omgezet in een ondiepere plas. De verondieping gebeurt door het toepassen van grond en waterbodem die elders in het riviergebied vrijkomt bij bijvoorbeeld het uitbaggeren van waterwegen om ze goed bevaarbaar te houden.

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Wim Vermeule

Senior projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations