Erlecomse Kaliwaal

Erlecomse Kaliwaal
Content Paragraphs

De Erlecomse Waard ligt aan de Waal, in de Gelderse Poort ten zuiden van de Millingerwaard. Sinds de oprichting van de steenfabriek ten noorden van de Erlecomse Waard wordt de Erlecomse Waard beïnvloed door bedrijvigheid. Aanvankelijk was dat het afgraven van klei, later de zandwinning door het bedrijf Kaliwaal, waar de plas haar naam aan dankt. Naast de bedrijvigheid, die ook nu nog aanwezig is, is een prachtig natuurgebied ontstaan. Zowel op, in als naast de zandwinplas en de strangresten komt een levendige flora en fauna voor.

De plas is in eigendom van Staatsbosbeheer. Een klein deel van de plas is in eigendom van de Staat der Nederlanden. De Erlecomse Waard en de Kaliwaal vormen de uitstroom van de Millingerwaard. Begin 2011 is door toenmalig staatssecretaris Atsma het voorkeursalternatief voor de herinrichting van de Millingerwaard vastgesteld. De Erlecomse Waard kan samen met de Millingerwaard tot één uniek en meer samenhangend natuur- en beheersgebied ontwikkeld worden.

Initiatief
De Kaliwaal is, met uitzondering van de ondiepe zuidelijke punt, gemiddeld acht tot tien en lokaal tot dertien meter diep. Dit is een ecologisch ongunstige situatie. De plas is in deze diepere delen voor waterplanten ongeschikt en de plasbodem is onbereikbaar voor duikende watervogels. Het resultaat is een weinig soortenrijke levensgemeenschap, grotendeels bestaande uit niet riviergebonden soorten. Door verondieping kunnen levenskrachtige waterecosystemen wel tot ontwikkeling komen. Bij waterdieptes van een halve tot maximaal enkele meters (in de zomer) en een grotere variatie in reliëf en substraat (zand, klei, dood en levend hout), kunnen waterplanten zich wel vestigen, ontstaan er grotere vispopulaties en kan zich een rijkere en diverse macrofauna ontwikkelen. De Erlecomse Kaliwaal biedt deze kansen door haar ligging in het laagste, meest dynamische deel van het samenhangende uiterwaardstelsel tussen Millingen en Erlecom.

Door middel van het nuttig en functioneel toepassen van herbruikbare grond en waterbodem wordt een diepe plas, die van nature niet thuishoort in het riviersysteem, omgezet in een ondiepere plas, met de ecologische eigenschappen van een min of meer natuurlijke nevengeul. Dat betekent dat op rivier-schaal de diversiteit van het rivierecosysteem van de Waal toeneemt en daarmee de ecologische doelen van de KRW (Kaderrichtlijn Water) worden behaald. Het reeds bestaande moerasbos als leefgebied van moerasvogels, de zandige koppen en dynamische oevers zullen blijven bestaan.

Natuurontwikkeling door verondieping
De verondieping wordt gerealiseerd met overtollige herbruikbare grond (tot en met klasse industrie) en waterbodem (klasse AW, A en B) uit het riviersysteem, conform het Besluit Bodem Kwaliteit. Deze herbruikbare (water)bodems worden op deze wijze nuttig toegepast. Het materiaal komt uit het hele rivierengebied en wordt per schip naar de Erlecomse Kaliwaal vervoerd. Het aanbrengen van herbruikbare grond en waterbodem vindt plaats via een ponton door middel van een speciaal ontwikkelde stortkoker. Dit voorkomt vertroebeling van het water. Op basis van GPS wordt de grond precies op de goede plek neergelegd en door peilingen wordt de voortgang gemonitord. Na verondieping wordt er, volgens het Besluit Bodemkwaliteit, een leeflaag (klasse A) aangebracht van tenminste 0,5 meter dikte. Per partij herbruikbare grond wordt vooraf een zogenaamde BBK melding gedaan bij het Bodemloket, die dit ter goedkeuring aanbiedt aan Rijkswaterstaat. Zowel tijdens de werkzaamheden als na het realiseren van de afdeklaag wordt er zorgvuldig gemonitord. Zowel het oppervlaktewater, de afdeklaag, het grondwater als de ecologische aspecten staan onder toezicht van K3Delta en het bevoegd gezag.

Contact 
Wim Vermeule - 0243488860
Iwan Reerink 0243488854
Titus Haverkamp - 0243488857