Gamerensche Waard

Gamerensche Waard

Realisatie van een riviernatuurgebied door verondieping.

Content Paragraphs

Herinrichting door verondieping

Eind jaren negentig is het project Gamerensche Waard opgeleverd als ‘nevengeulen Gamerensche Waard’ met het accent op natuurontwikkeling. Samen met Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer is dat project versneld uitgevoerd omdat er na het hoge water van 1993 en 1995 zand en klei nodig waren om de noodzakelijke dijkverzwaringen uit te voeren. Natuurontwikkeling is steeds een drijfveer voor dit gebied geweest.

In 2008 werd samen met belanghebbenden zoals burgers, overheid, bestuur en bedrijven door K3Delta gewerkt aan een breed gedragen plan voor de herinrichting door verondieping van de Gamerensche Waarden; het eerste Bbk (Besluit bodemkwaliteit)-project in rijkswater. Hierbij is het oorspronkelijke doel van de nevengeulen Gamerensche Waard, natuurontwikkeling, nooit uit het oog verloren.

Het initiatief

In de periode maart 2009 tot en met februari 2010 is er ongeveer 600.000 kuub herbruikbare baggerspecie aangevoerd. Uiteindelijk is in 2013 het afrondende werk verricht; het aanbrengen van een leeflaag en het opvullen van de tijdelijke vaargeul. Het eindresultaat mag er zijn; een prachtig gebied met ecologische meerwaarde. Het gebied is geschikter dan ooit als paai- of verblijfplaats voor stroomminnende vissoorten.

Samenwerking

Samenwerking was het sleutelwoord in dit project. Met elkaar hebben wij aangetoond dat overheid, inwoners, bedrijven en politiek perfect kunnen samenwerken. Om iets terug te kunnen geven aan de gebruikers van het gebied, heeft K3Delta een prachtige panoramakijker laten plaatsen bovenop de dijk bij het rustpunt. Een blijvende herinnering. Deze panoramakijker werd feestelijk onthuld door mevrouw Cuperus, HID van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en is inmiddels door iedereen te gebruiken.

Images
Placeholder image
Placeholder image
Gamerensche Waard