Millingerwaard

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland: door de aanwezige natuurwaarden, haar ontstaan en de voorbeeldrol die zij vervult. 

Content Paragraphs

De Millingerwaard is een natuurgebied binnen de Gelderse Poort ten oosten van Nijmegen en is in eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Wilde paarden en runderen lopen er vrij rond.

Herinrichting

Om het water dat via Lobith binnenkomt goed te verdelen over het Pannerdensch Kanaal en de Waal én om de waterstand te laten dalen in tijden van hoog water, is de Millingerwaard verruimd. Het werk is uitgevoerd door aannemerscombinatie Boskalis en Van de Wetering. K3Delta zorgt door middel van de winning van zand en klei in het gebied dat een deel van het plan gerealiseerd kan worden. Waterveiligheid, natuurontwikkeling en extensieve recreatie (wandelen en struinen) gaan in de Millingerwaard hand in hand.

Images

Hoogwaterveiligheid

In de Millingerwaard is meer ruimte gemaakt voor de rivier. Bij hoogwater kan het gebied onderstromen en wordt dan onderdeel van het stroomgebied van de Waal. Dit zorgt voor een waterstandsdaling van 6 cm in de Waal. De belangrijkste maatregel die hiervoor zorgt is de aanleg van een grote stroombaangeul, met haaks daarop (als 'vingers' ) de kwelgeulen. De stroombaangeul en de vingers zijn aangelegd door de winning van zand en klei.

Natuur en recreatie

De Millingerwaard is een onderdeel van de Gelderse Poort, een aaneengesloten natuurgebied van 5000 hectare. In de Millingerwaard vind je natuur die alleen langs de rivieren voorkomt: ooibossen met boomsoorten die gewend zijn om af en toe met hun voeten in het water te staan, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Die specifieke riviernatuur krijgt extra ruimte om zich verder te ontwikkelen.

In de Millingerwaard kunnen bezoekers naar hartenlust struinen en genieten van de flora en fauna, wat ook een belangrijk doel is voor het project.

Grondstoffenwinning als drager

In 2013 is de herinrichting van start gegaan. Met de inkomsten uit deze grondstoffenwinning wordt een deel van het plan gefinancierd. Wij voeren de ontzanding uit namens de Combinatie Boskalis / Van de Wetering. We hebben de installatie dusdanig vormgegeven zodat overlast voor omwonenden en bezoekers zoveel mogelijk wordt beperkt. Zo wordt de 300 meter lange installatie, met transportband naar de rivier, niet met diesel maar elektrisch aangedreven. Eind 2021 worden de werkzaamheden voltooid en kan de natuur in de Millingerwaard zich in alle rust verder gaan ontwikkelen.