De Veenoordkolk en Teugse Kolk vormen de ‘entree’ van Deventer. We hebben deze entree landschappelijke en ecologisch verbeterd.

Content Paragraphs

De Veenoordkolk en Teugse Kolk liggen aan de rand van Deventer, naast de A1. Samen met het uitzicht op de stad en de Lebuinuskerk vormen de twee plassen een geweldig uitzicht wanneer je op de A1 richting Deventer rijdt. De twee kolken zijn oude zandwinplassen en eigendom van de gemeente Deventer. De gemeente Deventer wilde dit Natura-2000 gebied optimaliseren, de leefomgeving voor vogels en vissen verbeteren en meer landschappelijke variatie aanbrengen.

Over de Teugse Kolk en Veenoordkolk

De Veenoordkolk en Teugse Kolk zijn in het verleden ontstaan door zandwinning. Bij de aanleg van onder andere de A1 was veel zand nodig. Dit werd zo dicht mogelijk bij de aan te leggen snelweg uit de grond gehaald. Daardoor zijn de twee plassen ontstaan. Bovendien werd er zoveel mogelijk zand gewonnen, waardoor de plassen diep, donker en koud werden en de natuur zich in en rond de plas daardoor slechts beperkt kon ontwikkelen.

De gemeente wilde de twee kolken natuurlijk, landschappelijk en ecologisch ontwikkelen. Het moest een gebied worden met aan de ene kant rust en natuur, en aan de andere kant extensief gebruik (mogelijkheid voor kleinschalige recreatie zoals wandelen, vogels kijken en zeilen voor de scoutingvereniging).

Natuurontwikkeling door verondieping

De herinrichting hebben we gerealiseerd door de twee kolken deels te verondiepen. Daar is onze dochteronderneming Grondbank GMG in 2012 mee gestart. In 2018 is het project opgeleverd. Door de verondieping is er een betere basis voor de ontwikkeling van de natuur in en rondom de plassen ontstaan. Daarbij zijn oevers verflauwd, eilandjes aangelegd en zijn de twee kolken met elkaar verbonden.  

Toepassen van grond en baggerspecie

De Veenoordkolk en Teugse Kolk zijn verondiept door het nuttig en duurzaam toepassen van grond (landbodem) en baggerspecie (waterbodem). De toegepaste grond en baggerspecie kwam namelijk vrij bij projecten in de buurt. Bijvoorbeeld bij het uitbaggeren van de IJssel. Gebiedseigen materiaal dus, dat prima geschikt is om toe te passen in de twee kolken. Door hergebruik van dit materiaal konden we mooie doelen bereiken in de Veenoordkolk en Teugse Kolk.  

Meerwaarde voor de natuur

Verondieping heeft een belangrijke meerwaarde voor de natuur in en rond de plas. Door de twee kolken deels te verondiepen, hebben we flauwere onderwatertaluds en enkele eilandjes kunnen aanleggen. Het ondiepe water vormt een paaiplaats voor vissen. Op de eilanden en langs de oevers kunnen vogels als de steltloper hun voedsel gaan vinden. Ook verbetert het onderwatermilieu. Wanneer de bodem minder diep wordt en de oevers flauwer, kan het zonlicht namelijk de bodem over een groter oppervlak bereiken. Daardoor kunnen er (onderwater)planten groeien. En waar planten zijn, zijn vissen, andere waterdieren en vogels. Ook verbetert de waterkwaliteit, omdat de (onderwater)planten zuurstof afgeven aan het water.

Afronding in 2018

In 2018 hebben we het project feestelijk opgeleverd. Het gebied kan zich nu in alle rust gaan ontwikkelen. Wij kijken terug op een mooi, succesvol project waarmee de entree van Deventer nóg een stukje mooier is geworden.

Images
Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations