Vergunningenprocedure van november 2020

De afgelopen jaren hebben we een intensief en zorgvuldig planvormingsproces doorlopen voor de herinrichting van het uiterwaardengebied bij Demen en Dieden. Wij zijn nu aan het eind gekomen van dit proces; de uitvoering komt in zicht. Wij hebben daarvoor verschillende vergunningen aangevraagd die de komende tijd ter inzage liggen.

Content Paragraphs

Aangevraagde vergunningen

Voor de realisatie van het project is een nieuw bestemmingsplan en een aantal vergunningen nodig. Deze liggen de komende tijd ter inzage. De volgende ontwerp-besluiten komen medio november 2020 gedurende 6 weken ter inzage te liggen:

  • Besluit op grond van de Wabo (Gemeente Oss)
  • Milieueffectrapportage (als onderdeel van ontgrondingsvergunning en bestemmingsplan)

Zodra deze ontwerp-besluiten ter inzage worden gelegd, plaatsen wij hierboven de linkjes naar de betreffende documenten. Dan zijn er ook definitieve besluiten die ter inzage worden gelegd. De definitieve besluiten vindt u hieronder. 

Zodra deze definitieve besluiten ter inzage worden gelegd, plaatsen wij hierboven linkjes naar de betreffende documenten.

Zienswijze/beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de terinzagelegging een zienswijze (op de ontwerpbesluiten) of beroep (op de definitieve besluiten) indienen bij het betreffende bevoegd gezag. Het betreffende bevoegd gezag staat hierboven vermeld achter de verschillende documenten.