Op dinsdag 22 november organiseren we samen met Staatsbosbeheer een inloopbijeenkomst over een plan voor extra natuurontwikkeling in een deel van de Oosterhoutse Waarden. De inloopbijeenkomst is van 16.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis De Schakel in Oosterhout.   

Middle section

Samen met Staatsbosbeheer hebben wij het initiatief genomen om in twee deelgebieden van de Oosterhoutse Waarden, de Dorpspolder en de Oostelijke Polder, een herinrichting te doen om de natuurwaarden van het gebied te vergroten. Wij kunnen de gewenste natuurontwikkeling voor Staatsbosbeheer realiseren door klei- en zandwinning.

Plan aanvullende natuurontwikkeling

Deze uiterwaarden bestaan nu uit graslanden en ruigtes, een aantal (doorbraak)kolken die omgroeid zijn door wilgen en populieren en een voormalige zandwinplas. Voor deze gebieden is een eerste plan uitgewerkt om de natuurwaarden te vergroten en een gevarieerder landschap te maken. Het idee is een waterrijk natuurgebied waar het fijn wandelen en struinen is, net als in de huidige situatie. De bestaande wandelroutes via de zomerkades en Oude Dorpsstraat zijn ingepast in het plan.    

Idee Dorpspolder (westzijde) 

Hier is het plan om in een gebied van ruim 5 hectare, gelegen tussen de oeverwal en de Zandkolk, de klei af te graven. Hierdoor ontstaan (droge) zandige terreinen die een ideale groeiplaats vormen voor verschillende planten. In de lagere delen kan riviermoeras zich ontwikkelen.  

Idee Oostelijke Polder 

Grenzend aan de zuidoostzijde van de Verburgtkolk is eerder een laagte aangelegd. Door langere periodes van laagwater staat dit deel steeds vaker droog. Met de aanleg van een diepere geul met flauwe oevers krijgt natte natuur hier de ruimte. Ideaal voor watervogels, steltlopers en reigerachtigen. Deze zogenaamde overstromingsvlakte die hier gemaakt kan worden en waar water langer vastgehouden wordt, is ook een wens van de provincie Gelderland.  

Winning van klei en zand is financiële drager voor de herinrichting

Door klei- en zandwinning kunnen we de herinrichting realiseren. Het afgraven van klei zorgt voor goede omstandigheden voor natuurontwikkeling. De diepere geul met natuurvriendelijke oevers wordt gemaakt door ook zand af te graven. Klei en zand zijn belangrijke grondstoffen voor de Nederlandse bouwsector. Denk aan dakpannen, aanleg van wegen, bouw van huizen en aanleg van sportvelden. Klei is ook geschikt als materiaal voor dijkverzwaringen.

Inloopbijeenkomst op dinsdag 22 november 2022

De inloopbijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout. Kom gerust binnenlopen tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor jou geschikt moment. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Medewerkers van Staatsbosbeheer en K3 zijn aanwezig om uitleg te geven over de plannen en vragen te beantwoorden. Wij zijn daarbij benieuwd naar jouw inbreng.

Eerdere herinrichting

In het verleden hebben wij in de Oosterhoutse Waarden, ten noorden van Nijmegen, in een gebied van 135 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Deze herinrichting werd gedaan voor het programma ‘Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)’, met als doel een brede natuurverbinding langs de Waal. Dit project is grotendeels in 2015 opgeleverd. Momenteel vormen we hier alleen nog de oude zandwinplas om tot natuurgebied. Dit wordt gedaan door onze dochteronderneming Grondbank GMG, in opdracht van de gemeente Nijmegen. 

Contact over plan aanvullende natuurontwikkeling

Heb je op voorhand vragen over het plan voor de aanvullende natuurontwikkeling? Neem dan contact op met Thomas Nusselein van K3 via t.nusselein@k3.nl of met Twan Teunissen van Staatsbosbeheer via t.teunissen@staatsbosbeheer.nl.