Middle section

Een mooie mijlpaal voor de Koornwaard in Empel, vlakbij Den Bosch: de afgelopen tijd is een deel van de moeraszone aangelegd. Het gaat om een oppervlak van 2 hectare. Vele vogels maken al gretig gebruik van het moerasgebied. De komende jaren breiden we de zone verder uit tot 7 hectare.

Belangrijk voor vogels

Er zijn in Nederland steeds minder moeraszones. Dat komt onder andere doordat een deel van de rivieren, waaronder de Maas, grotendeels een gestuwd karakter hebben gekregen. Dit maakt dat op de Maas bijna geen sedimenttransport (zand en klei) meer plaatsvindt, waardoor ondiepe zones zich niet meer spontaan kunnen ontwikkelen. Zones met ondiep water zijn belangrijk voor (water)vogels. In het ondiepe water kunnen ze voedsel vinden. Als zich eenmaal moerasvegetatie heeft ontwikkeld, ontstaat een leefgebied voor nog meer vogelsoorten zoals rietgors, kleine karekiet en blauwborst. In de beschutting van moerasvegetaties kunnen veel vogelsoorten veilig broeden. In de moeraszone in de Koornwaard kan zich nu zulke vegetatie gaan ontwikkelen.

Over de Koornwaard

Natuurmonumenten en K3Delta hebben gezamenlijk een visie opgesteld om de natuurwaarden van de plas verder te ontwikkelen. Dat doen we onder andere door de plas gedeeltelijk te verondiepen. Daar zijn we in 2011 mee begonnen. Daarbij creëren we flauwere en gedeeltelijk bredere oeverzones en enkele eilandjes. Met name het onderwatermilieu zal hierdoor sterk verbeteren. Door deze natuurontwikkeling wordt het nog aantrekkelijker om op het water te recreëren en in de toekomst langs de goed ontwikkelde oeverzones te wandelen en zo van de prachtige, riviergebonden natuur te genieten. We verwachten in 2021 klaar te zijn met het werk in de Koornwaard.