Samen met ARK Natuurontwikkeling hebben we de handen ineengeslagen en willen we met hen én met de omgeving deze oude rivierarm versterken. 

 

Content Paragraphs

Title
Over de Ooijse Graaf

Text

De Ooijse Graaf is een oude rivierarm van de Waal, gelegen tussen de Ooijpolder en de Millingerwaard bij Nijmegen. Vroeger stroomde hier de Waal. De Ooijse Graaf is voor de natuur in de Gelderse Poort van cruciaal belang, maar de oude rivierarm en de daarin gelegen riviermoerassen zijn grotendeels verdroogd.

Er liggen mooie kansen om de natuur te herstellen. En die kansen willen wij samen met ARK graag grijpen. Want het zijn juist dit soort zeldzame riviermoerassen die van groot belang zijn voor de otter en voor vele soorten insecten en moerasvogels. Bovendien vormt deze rivierarm de ontbrekende schakel tussen de natuurgebieden van de Millingerwaard en de Ooijpolder.

Natuur, recreatie en landbouw met elkaar verbinden

Het huidige moerasgebied van de Ooijse Graaf is aangewezen als Europees beschermd natuurgebied. Vanuit Natura 2000 (het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden) is het doel gesteld om meer rietmoeras van goede kwaliteit te ontwikkelen. Daaraan willen ARK Natuurontwikkeling en K3 in de Ooijse Graaf een bijdrage leveren, onder andere door de verdroging van het gebied tegen te gaan. Ook willen we de beleving van het gebied versterken en de verschillende functies in het gebied (natuur, recreatie en landbouw) met elkaar verbinden en versterken. 

Het idee is om een groot oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het realiseren van wandelroutes. De tijdelijke winning van zand is de drager van deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf.

Over het traject

Begin oktober 2021 hebben wij excursies voor de omgeving en andere geïnteresseerden georganiseerd. In september en oktober heeft ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen bij de gemeente Berg en Dal. In de NRD staan de hoofdlijnen van het project zoals de achtergrond, het doel, de uit te voeren onderzoeken en hoe het planvormingsproces eruit gaat zien. Het NRD is te lezen onder het kopje 'Downloads'. 

Op basis van de ontvangen input en de onderzoeken hebben we het inrichtingsplan verder uitgewerkt. In september 2022 hebben wij opnieuw een inloopbijeenkomst georganiseerd waarin we het inrichtingsplan nogmaals besproken hebben. Eind november 2022 waren alle vergunningsaanvragen en onderzoeken gereed en hebben we de vergunningsaanvragen ingediend bij de verschillende overheden. Het gaat om:

  • Waterwetvergunning (ingediend bij Waterschap Rivierenland);
  • Ontgrondingsvergunning (ingediend bij de provincie Gelderland);
  • Omgevingsvergunning (ingediend bij de gemeente Berg en Dal);
  • Wet natuurbescherming (ingediend bij de provincie Gelderland).

 

Ontvankelijkheidstoets en terinzagelegging

De verschillende overheden doen nu eerst een ontvankelijkheidstoets. Dat betekent dat zij bekijken of de ingediende vergunningaanvragen volledig zijn en aan alle eisen voldoen. Is dat het geval, dan wordt per vergunningaanvraag een ontwerpbesluit opgemaakt door de betreffende overheid. Vervolgens komen de vergunningaanvragen ter inzage te liggen; eerst als ontwerpbesluit en daarna als definitief besluit. Wij weten niet hoeveel tijd de verschillende overheden nodig hebben voor de ontvankelijkheidstoets. Dat maakt dat een exacte planning nog niet te geven is. Wij zorgen er in ieder geval voor dat alle besluiten die ter inzage komen te liggen, hierboven als link worden geplaatst

Wilt u op de hoogte blijven van dit project, dan kunt u een e-mail sturen naar Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl. U ontvangt dan van ons digitale updates en uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten en/of gebiedsexcursies.  Wilt u meer over het project weten, dan kunt u hieronder ook de brochure downloaden.

 

Meer weten?
Paragraphs

Koen Akkerman

Projectleider

Title
Samenwerkingspartner
Organisations