Een robuuster en gevarieerder Rijnstrangengebied waar natuur en water de ruimte krijgen. Dat is het doel van het herinrichtingsplan voor de Scholvert in de Ossenwaard.

Content Paragraphs

Plan voor herinrichting

Samen met de familie Lamers hebben wij het initiatief genomen om te kijken naar een mogelijke herinrichting van het gebied rondom boerderij De Scholvert in de Ossenwaard in Herwen. Dit komt voort uit onze ambities en die van de huidige eigenaar van de gronden. De ambitie van K3 is om door delfstoffenwinning (klei en zand) in dit deel van de Ossenwaard de natuur en hoeveelheid water te versterken en te verbeteren, maar ook de landbouw te bedienen. De familie Lamers wil hun agrarische activiteiten voort blijven zetten, op een duurzame en economisch rendabele manier. Zij zien een herinrichtingsplan voor het gebied rondom De Scholvert als een mooie kans.

Versterking van het Rijnstrangengebied door klei- en zandwinning

In de Ossenwaard is de natuurontwikkeling nog erg beperkt. Ook speelt de verdroging van het gebied een rol. De Rijnstrang is een steeds minder grote rol gaan spelen in het gebied dat voorheen juist door water gekenmerkt werd. Samen met de huidige eigenaar en met Jos Lamers, nu nog pachter in het gebied, maar straks eigenaar van de gronden, willen wij dit gebied deels anders vormgeven door klei- en zandwinning, gevolgd door herinrichting.

Verruimen van de flessenhals

Door juist dit gebied deels om te vormen, is het de bedoeling om de ‘flessenhals’ te verruimen en de natuur en waterpartijen meer ruimte te geven. Dit zorgt er voor dat er een verbinding wordt gevormd tussen het zuidelijke en noordelijke Rijnstrangengebied. Het doel is om te komen tot een robuuster gebied waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gevarieerder landschap.

Natuurontwikkeling

De landbouwgrond die omgevormd wordt tot natuur is door de grondslag en ligging niet optimaal voor landbouwkundig gebruik in te zetten. Door de omvorming van landbouw naar natuur wordt ongeveer 20 hectare natuur toegevoegd aan het Rijnstrangengebied. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van rietmoeras. Dat is in Nederland door verdroging steeds zeldzamer aan het worden. Met het terugbrengen van het rietmoeras streven we ernaar ook allerlei zeldzame (riet) vogels terug te laten keren in het gebied. Zoals de roerdomp, de kleine karekiet en de blauwborst. In het nabijgelegen Erfkamerlingschap zijn door kleiwinning waterpartijen ontstaan en is er al succesvol rietmoeras teruggebracht. Dat willen we ook in de Ossenwaard gaan doen.  

Ruimte voor landbouw

Daarbij willen de initiatiefnemers er ook voor zorgen dat de landbouw toekomstgericht verder kan. Het idee is om de landbouwpercelen zo in te richten dat deze minder gevoelig zijn voor droogte. Dat wordt onder andere gedaan door een gelijke hoogteligging met de omliggende percelen te maken.

Inrichtingsplan

Een combinatie tussen natuurontwikkeling en open water aan de oostzijde van het gebied, en goede landbouwgrond aan de westzijde waardoor ook in de toekomst de landbouw een goede plek in het gebied heeft. Dat zijn de ingrediënten voor het herinrichtingsplan.  

  1. Accentueren bovenloop Rijnstrangen
  2. Verbeterde landbouwgrond
  3. Versterken landschapspatronen
  4. Bosschages met vochtige (ooi)bossen
  5. Struinnatuur
  6. Kans voor hoogwaterproblematiek

In de brochure vind je op pagina 9 per item een toelichting. Zie het kopje 'downloads' hieronder.

Meer weten?
Paragraphs

Jildert Hijlkema

Gebiedsontwikkelaar

Iwan Reerink

Senior projectleider