Revensweert

In de uiterwaard Revensweert werken K3 en Staatsbosbeheer samen aan natuurontwikkeling. In het gebied verlagen we het terrein om geschikte omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van rietmoeras.

Content Paragraphs

Historie

Revensweert ligt in de Rijnstrangen van de gemeente Rijnwaarden. Het grootste deel van Revensweert is in het verleden ontkleid en gehercultiveerd. Dit is met name goed te zien aan de vlakke graslandpercelen in het gebied. Rondom de oude kleidepots in het westen van het gebied is in de loop der jaren een begroeiing van wilgen ontstaan. Delgromij (onderdeel van K3) heeft de gronden in het verleden overgedragen aan Staatsbosbeheer om gezamenlijk natuur te ontwikkelen.

Ontwerp

Hieronder ziet u het inrichtingsplan voor Revensweert. Het ontwerp gaat uit van de ontwikkeling van een groot gebied rietmoeras langs twee brede hoofdgeulen en een aantal kleinere zijgeulen. Om dichte rietvegetaties te kunnen ontwikkelen, worden verlaagde vakken tijdelijk van de hoofdgeulen afgesloten, zodat het mogelijk is om riet in te planten en het waterpeil te sturen.

De ervaring in het naastgelegen Erfkamerlingschap leert dat het met deze methode mogelijk is om binnen deze vakken dichte rietvegetaties te ontwikkelen. Deze rietvegetaties en de bewoners ervan, zoals de roerdomp en grote karekiet, zijn door onder andere verdroging en verruiging van het Nederlandse landschap zeldzaam geworden. Voor met name de grote karekiet is Revensweert een schakel tussen de territoria van Erfkamerlingschap en het belangrijke broedgebied rond het Berghoofdseveer.

Download inrichtingsplan Revensweert

Uitvoering

In 2018 is aan de zuidzijde van het gebied gestart met de herinrichting. De afgegraven grond wordt in de nabijgelegen Drie Dorpen Polder toegepast voor hercultivering. In de Drie Dorpen Polder wordt keramische klei afgegraven. De afgegraven kleilaag wordt vervangen door de grond uit Revensweert. Hiermee kan de agrarische functie in de Drie Dorpen Polder worden gehandhaafd en vindt in het Rijnstrangengebied de gewenste natuurontwikkeling plaats.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jildert Hijlkema van K3 via 024 348 88 52 of j.hijlkema@k3.nl, of met Iwan Reerink van K3 via 024 348 88 54 of i.reerink@k3.nl