In de uiterwaard Revensweert werken we samen met Staatsbosbeheer aan natuurontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkeling van rietmoeras.

Content Paragraphs

Over Revensweert

Revensweert ligt in de Rijnstrangen van de gemeente Zevenaar. Onze dochteronderneming Delgromij heeft de gronden in het verleden overgedragen aan Staatsbosbeheer om gezamenlijk natuur te ontwikkelen. De nadruk op deze natuurontwikkeling ligt in het ontwikkelen van het in Nederland steeds zeldzamer wordende rietmoeras. We verlagen delen van het gebied om geschikte omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van rietmoeras.

Video aanleg (zij)geulen maart 2021, dronebeelden: Peter van Leeuwen.

Afgraven van grond als oplossing

Waterriet is schaars in de Nederlandse moerasgebieden. De daarvan afhankelijke bewoners, zoals de roerdomp, snor en grote karekiet, worden steeds minder vaak gezien. Ook in de Rijnstrangen is dat het geval. De Rijnstrangen zijn door de jaren heen opgeslibd en wordt steeds droger. Terwijl waterriet er juist bij gebaat is dat het in delen van het jaar met de ‘voeten in het water’ staat. Dat is dan ook wat we in Revensweert willen realiseren: een gebied waar grotere delen van het jaar water aanwezig is.

Inrichting

Het inrichtingsplan gaat uit van de ontwikkeling van een groot gebied rietmoeras langs twee brede hoofdgeulen en een aantal kleinere zijgeulen. Om dichte rietvegetaties te kunnen ontwikkelen, worden verlaagde vakken tijdelijk van de hoofdgeulen afgesloten, zodat het mogelijk is om riet in te planten en het waterpeil te sturen. In 2018 is aan de zuidzijde van het gebied gestart met de herinrichting. De afgegraven grond waardoor de geulen worden gecreëerd, wordt in de nabijgelegen Drie Dorpen Polder toegepast voor hercultivering. In Drie Dorpen Polder wordt keramische klei afgegraven. De afgegraven klei vervangen we door de grond uit Revensweert. Hiermee kan de agrarische functie in de Drie Dorpen Polder worden gehandhaafd en kunnen we in Revensweert de gewenste natuurontwikkeling realiseren.

Aanpassing van het plan

Het aandeel natte natuur aan de zuidzijde van het gebied willen we graag vergroten met de aanleg van een extra geul. Op deze plek ligt nu nog een gronddepot. Zowel de grond uit het depot als de grond die bij het graven van de geul vrijkomt, voeren we af naar de nabijgelegen Driedorpenpolder. Hier wordt de grond toegepast voor de hercultivering van landbouwgronden nadat kleiwinning heeft plaatsgevonden. In 2024 werken we voor Revensweert aan deze planaanpassing. Hiervoor zullen de bestaande vergunningen gewijzigd moeten worden.

Goed voorbeeld doet goed volgen

De ervaring in het naastgelegen Erfkamerlingschap leert dat het met deze methode mogelijk is om binnen deze vakken dichte rietvegetaties te ontwikkelen.

Een piramide in het landschap?

In het Rijnstrangengebied zijn redoutes in ere hersteld. Hierdoor komen natuur en historie samen in Revensweert. Een redoute laat zich het beste omschrijven als een piramide in het landschap. Het Rijnstrangengebied kent een roemruchte historie. Zo maakten de Romeinen dankbaar gebruik van deze strategische plek aan het water. En tijdens de Tachtigjarige Oorlog deed prins Maurits hetzelfde. Maurits liet in het gebied om de paar kilometer verdedigingstorens bouwen; de Mauritstorens, ook wel redoutes genoemd. Als bezoeker kun je de redoute beklimmen en genieten van het uitzicht op het Rijnstrangengebied.

Meer weten?
Paragraphs

Jildert Hijlkema

Gebiedsontwikkelaar

Ronald Waanders

Senior projectleider kleiwinning

Title
Partner in dit project
Organisations