Drijvend zonnepark Havikerwaard

De zandwinning in de Havikerwaard bij De Steeg is volledig CO2-neutraal. In het gebied hebben wij een drijvend zonnepark gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende waterstanden in het gebied en met de (onderwater)ecologie. Het zonnepark is onderdeel van onze ambitie om in 2030 geheel CO2-neutraal te zijn en de omgeving van onze projecten nog schoner te maken.

Content Paragraphs
Images

CO2-neutrale zandwinning 

Het 2,2 hectare grote drijvende zonnepark gaat jaarlijks zo’n 2,5 miljoen kWh groene stroom opwekken. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 530 huishoudens. De stroom wordt gebruikt voor de zandwinning in het gebied, waarmee de zandwinning in de Havikerwaard volledig CO2-neutraal is. Opgewekte stroom die niet wordt gebruikt, leveren we terug aan het net. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om stroom die ’s avonds en in het weekend wordt opgewekt, wanneer er geen zand wordt gewonnen.   

Oog voor ecologie

Bij het ontwerp van het park hebben we extra aandacht besteed aan ecologie. De zonnepanelen liggen vlak op het water, waardoor ze veel minder opvallen dan een regulier zonnepark. In de toekomst willen we het zicht op de zonnepalen vanaf de oevers nog verder minimaliseren door drijvend groen aan te leggen bij het zonnepark. Dit groen zorgt er bovendien voor dat de ecologie in het water en het gebied wordt versterkt. De komende tijd wordt onderzocht welk type groen goed past in het gebied en bij dit project.  

Ook is er gebruikt gemaakt van zogenaamde bi-facial zonnepanelen. Deze panelen zijn licht doorlatend, waardoor er zonlicht door de panelen op het water komt en de waterplas dus niet wordt afgedekt. Daarnaast wordt jaarlijks een ecologische monitoring uitgevoerd met Deltares en Rijkswaterstaat. Voorafgaand aan de bouw is onderzocht dat het zonnepark geen negatief effect zal hebben op de onder- en bovenwaterecologie. Dat wordt regelmatig gemonitord. 

Gebouwd voor verschillende waterstanden

Speciaal aan het zonnepark is dat het buitendijks ligt. Dat betekent dat het onder invloed staat van de IJssel. Het waterpeil in de IJssel kan met hoog- en laagwater wel zes meter variëren. Het park is op zo’n manier verankerd, dat het goed kan meebewegen met stijgende en dalende waterpeilen.