In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Content Paragraphs

De Havikerwaard is een prachtig uiterwaardengebied van de IJssel nabij De Steeg, vlakbij Arnhem. In september 2017 startten wij samen met Landgoed Middachten met de herinrichting van het zuidelijke deel van dit gebied. Door zandwinning wordt een nevengeul langs de IJssel gerealiseerd, zodat er meer ruimte is voor het water. Er ontstaat een nieuw natuurgebied, er worden fiets- en wandelroutes aangelegd en er wordt bijgedragen aan langjarige instandhouding van kasteel Middachten.

Stand van zaken aanpassing en uitbreiding

Wij hebben een aanvullende gebiedsvisie en schetsontwerp gemaakt voor het noordoostelijke deel van de Havikerwaard. Dit is een aanvulling op het plan dat op dit moment wordt uitgevoerd. Hierover is op 5 juli 2023 een inloopbijeenkomst georganiseerd. De NRD is een van de eerste stappen in het planproces en wordt ook wel het startdocument genoemd voor de Milieu Effect Rapportage (MER). In de NRD staan de hoofdlijnen (de kaders) van het plan. Deze heeft tot 6 augustus 2023 ter inzage gelegen.

De komende tijd verzamelen we de input en starten we de vervolgonderzoeken op die nodig zijn voor de m.e.r.-procedure. We verwachten in 2024 de m.e.r.-procedure te doorlopen. We houden je op de hoogte over de voortgang. 

Video Havikerwaard zomer 2021

Onderdeel van de Havikerpoort

De Havikerwaard is onderdeel van de Havikerpoort. Vanaf 2001 werken wij samen met Landgoed Middachten, natuurorganisaties, eigenaren en diverse overheden aan de Havikerpoort. Het doel: dit unieke gebied behouden voor de toekomst, het nog mooier maken en ontwikkelen tot een groene verbinding tussen Veluwe, IJsselvallei en Achterhoek.

Herinrichting door zandwinning

In het zuiden van de Havikerwaard vormen we op dit moment het huidige plassencomplex om. Deze plassen zijn ontstaan door zandwinning in het verleden. Dat doen we door de winning van zand en door het op een aantal plekken verondiepen van de vroegere zandwinplassen. Ook worden op een aantal plekken in het gebied verhogingen aangebracht waardoor een aaneengesloten gordel van hoogwatervrije vluchtplaatsen voor dieren wordt gerealiseerd. Daarbij willen we ook de ontwikkeling van zachthoutooibos mogelijk maken. In het gebied worden ook enkele recreatieve routes, rustpunten en een observatiehut ingepast.

Duurzame winning

Om ons werk in de Havikerwaard zo duurzaam als mogelijk te kunnen uitvoeren, maken we sinds eind 2021 gebruik van zonne-energie voor onze zandwinning. Zonnepanelen op het water wekken energie op voor onder andere de zandwinning op locatie. Daarmee werken wij aan een CO2-neutrale bedrijfsvoering en een nog schonere omgeving.

Groene zandwinning

Door het drijvende zonnepanelenpark kunnen we het zand in de Havikerwaard winnen en klasseren met streekeigen opgewekte groene stroom. Hiermee is de zandwinning helemaal CO2-neutraal. Bij de ontwikkeling van het zonnepark werkten we samen met grondeigenaar Middachten.

Het zonnepark is 2,2 hectare groot en wekt zo’n 2,4MW op. Tegelijkertijd met de ingebruikname van het park zijn we ook gestart met de ecologische monitoring; we gaan nauwkeurig de (onderwater)ecologie onderzoeken.

Blik op de toekomst

Voortdurend kijken wij door naar de toekomst. Daarin zien wij een aantal ontwikkelingen die de tijd rijp maken voor het nadenken voor een aanvulling op en actualisering van het plan voor de Havikerwaard. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de verdere invulling van de totaalvisie op de Havikerpoort (waar de Havikerwaard onderdeel van is), wensen vanuit de omgeving en lokale overheden en (provinciaal) beleid op het gebied van onder andere stikstof en verondieping van waterplassen.  

Waterberging, natuur, landbouw en beleving

Wij hebben een aanvullende gebiedsvisie en schetsontwerp gemaakt voor het noordoostelijke deel van de Havikerwaard. Dit is een aanvulling op het plan dat op dit moment wordt uitgevoerd. Wij willen een plan maken waarin beleidsdoelen, wensen vanuit de overheid en omgeving en wensen die we zelf hebben, bij elkaar komen. Zodat er een plan ontstaat waarmee we in alle opzichten goed de toekomst in kunnen.

Het ontwerp voorziet in extra geulen in noordoostelijke richting, waarmee een (natte) verbinding gemaakt kan worden richting onder andere de Lamme IJssel. Daarmee willen we een extra bijdrage leveren aan waterberging (in natte én droge tijden), natuurontwikkeling, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en de beleving van het gebied. Deze extra geulen worden gemaakt door zandwinning. Het zand wordt gebruikt voor de bouw van woningen en aanleg van wegen. Op deze manier willen wij een mooie wisselwerking realiseren tussen natuur- en landschapsontwikkeling, waterberging, landbouw en grondstoffenwinning voor de bouwsector.  

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations