In de Havikerwaard werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Content Paragraphs

De Havikerwaard is een prachtig uiterwaardengebied van de IJssel nabij De Steeg, vlakbij Arnhem. In september 2017 startten wij samen met Landgoed Middachten met de herinrichting van het zuidelijke deel van dit gebied. Door zandwinning wordt een nevengeul langs de IJssel gerealiseerd, zodat er meer ruimte is voor het water. Er ontstaat een nieuw natuurgebied, er worden fiets- en wandelroutes aangelegd en er wordt bijgedragen aan langjarige instandhouding van kasteel Middachten.

Video Havikerwaard zomer 2021

Havikerpoort

De Havikerwaard is onderdeel van de Havikerpoort. Vanaf 2001 werken wij samen met Landgoed Middachten, natuurorganisaties, eigenaren en diverse overheden aan de Havikerpoort. Het doel: dit unieke gebied behouden voor de toekomst, het nog mooier maken en ontwikkelen tot een groene verbinding tussen Veluwe, IJsselvallei en Achterhoek.

Herinrichting door zandwinning

In het zuiden van de Havikerwaard vormen we het huidige plassencomplex om. Deze plassen zijn ontstaan door zandwinning in het verleden. Dat doen we door de winning van zand en door het op een aantal plekken verondiepen van de vroegere zandwinplassen. Ook worden op een aantal plekken in het gebied verhogingen aangebracht waardoor een aaneengesloten gordel van hoogwatervrije vluchtplaatsen voor dieren wordt gerealiseerd. Daarbij willen we ook de ontwikkeling van zachthoutooibos mogelijk maken. In het gebied worden ook enkele recreatieve routes, rustpunten en een observatiehut ingepast.

Zandwinning

Door het winnen van het zand creëren we een stelsel van geulen die de richting van het rivierenlandschap volgt.

Verondieping

Om een goede basis voor natuurontwikkeling te creëren, leggen we ook een aantal eilandjes aan. Daarvoor wordt het niet vermarktbare deel van het gewonnen zand uit het gebied benut en overtollige grond en waterbodem van projecten elders.

Images

Duurzame winning

We hebben een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het verduurzamen van het werk in de Havikerwaard én de omgeving. We gaan gebruik maken van drijvende zonne-energie! Zonnepanelen op het water wekken energie op voor onder andere de zandwinning op locatie. Daarmee werken wij aan een CO2-neutrale bedrijfsvoering en een nog schonere omgeving.

Groene zandwinning

Het drijvende zonnepanelenpark hebben we gekoppeld we aan de zandwinning, waardoor we zand kunnen winnen en klasseren met streekeigen opgewekte groene stroom. Hiermee is de zandwinning in de Havikerwaard helemaal CO2-neutraal. Bij de ontwikkeling van het zonnepark werken we samen met grondeigenaar Middachten.

Het zonnepark is 2,2 hectare groot en wekt zo’n 2,4MW op. Tegelijkertijd met de ingebruikname van het park zijn we ook gestart met de ecologische monitoring; we gaan nauwkeurig de (onderwater)ecologie onderzoeken.

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations