We werken aan een plan om deze zandwinning natuurlijk en recreatief verder te ontwikkelen.

Content Paragraphs

Sinds het begin van de jaren ‘80 winnen wij in Amerika (Drenthe) zand. Al decennia lang is het een door de provincie aangewezen ‘centrale zandwinning’ die voorziet in de regionale behoefte aan ophoogzand. Het zand wordt in de regio gebruikt voor de aanleg van wegen, het bouwrijp maken van bouwlocaties, de bouw van woningen en de vulling van paardenbakken.

Uitbreidingsplan

Ook in de toekomst zal de vraag naar ophoogzand blijven bestaan. Deze behoefte aan grondstoffen willen wij faciliteren met de winning van zand waarbij we tegelijkertijd waarde toevoegen aan het gebied en nieuwe gebruiksfuncties ontwikkelen. Daarom hebben wij het initiatief genomen om mogelijkheden te onderzoeken om de bestaande zandwinning uit te breiden, gecombineerd met onder andere herinrichting door natuurontwikkeling.

Dat willen we doen door het gebied te verbinden met de omringende landschappen (het open veenkoloniëngebied en het besloten esdorpenlandschap), daarbij de natuur te ontwikkelen en te kijken naar hoe we kleinschalige, extensieve recreatiemogelijkheden in het gebied kunnen inpassen. Ook kijken we naar hoe we in het gebied duurzame energie landschappelijk kunnen inpassen om een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame energie opgave die we in Nederland hebben.

Placeholder image

Stand van zaken

We zijn vanaf mei 2021 op het punt beland waarop we bij verschillende overheden de definitieve aanvragen hebben ingediend. Het geheel van de definitieve aanvragen is onderbouwd met onderzoeken, tekeningen, een inrichtingsplan en inrichtingsvisie. 

Stand van zaken januari 2024

Na een uitgebreid vergunningentraject ligt de laatste benodigde vergunning ter inzage. Het gaat om Ontgrondingsvergunning (ontwerp) – van de provincie Drenthe. Het bestemmingsplan voor de herinrichting en uitbreiding van de zandwinning is gewijzigd en vastgesteld door de gemeente Noordenveld, en ligt nu ter inzage. De Omgevingsvergunning (milieu) is verleend.    

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Jildert Hijlkema

Gebiedsontwikkelaar