We werken aan een plan om deze zandwinning natuurlijk en recreatief verder te ontwikkelen.

Content Paragraphs

Sinds het begin van de jaren ‘80 winnen wij in Amerika (Drenthe) zand. Al decennia lang is het een door de provincie aangewezen ‘centrale zandwinning’ die voorziet in de regionale behoefte aan ophoogzand. Het zand wordt in de regio gebruikt voor de aanleg van wegen, het bouwrijp maken van bouwlocaties, de bouw van woningen en de vulling van paardenbakken.

Uitbreidingsplan

Ook in de toekomst zal de vraag naar ophoogzand blijven bestaan. Deze behoefte aan grondstoffen willen wij faciliteren met de winning van zand waarbij we tegelijkertijd waarde toevoegen aan het gebied en nieuwe gebruiksfuncties ontwikkelen. Daarom hebben wij het initiatief genomen om mogelijkheden te onderzoeken om de bestaande zandwinning uit te breiden, gecombineerd met onder andere herinrichting door natuurontwikkeling.

Dat willen we doen door het gebied te verbinden met de omringende landschappen (het open veenkoloniëngebied en het besloten esdorpenlandschap), daarbij de natuur te ontwikkelen en te kijken naar hoe we kleinschalige, extensieve recreatiemogelijkheden in het gebied kunnen inpassen. Ook kijken we naar hoe we in het gebied duurzame energie landschappelijk kunnen inpassen om een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame energie opgave die we in Nederland hebben.

Placeholder image

Stand van zaken april 2024

Na een uitgebreid vergunningentraject hebben de laatste vergunningen ter inzage gelegen. Deze zijn eind maart 2024 definitief en onherroepelijk geworden. De voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de zandwinning, waaronder het deels verplanten en deels verwijderen van een houtwal, zijn inmiddels uitgevoerd (voor aanvang van het broedseizoen). Momenteel werken we aan het omleggen van een watergang en verplaatsen van een stuw. De uitbreiding van de zandwinning gaat naar verwachting binnenkort van start. Het exacte startmoment is nog niet bekend, maar we verwachten over enkele weken het eerste zand te winnen.

Meer weten?
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Jildert Hijlkema

Gebiedsontwikkelaar