Samen met betrokken partijen hebben we een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.

Content Paragraphs

Plas Caron is een diepe, voormalige zandwinplas in Raamsdonksveer, vlakbij knooppunt Hooipolder, waarbij de natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden vrij beperkt zijn. Samen met betrokken partijen is er een plan gemaakt om de plas zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen. Zandwinning en het nuttig toepassen van grond vormen daarvoor de dragers.

Images

Versterking van natuur en recreatie

Plas Caron is nu nog een voornamelijk diepe plas met steile oevers. We gaan de natuur in en rondom de plas versterken door de aanleg van flauwe oevers, rieteilanden, moeraszones en het creëren van meer oeverlengte. Daarnaast zijn er ideeën voor een speeleiland, visplekken, meer parkeergelegenheid en een watergebonden paviljoen. Door het winnen van zand en het toepassen van grond kunnen we bovenstaande ideeën realiseren.

Natuur

Aan de west- en noordkant van de plas maken we door de plas deels te verondiepen natuurontwikkeling mogelijk. Grond die vrijkomt bij werken uit de omgeving passen we nuttig toe in plas Caron. We leggen flauwe oevers, rieteilanden en moeraszones aan. Hierdoor ontstaat er veel meer dieptevariatie in de nu diepe plas.

Recreatie

Met het plan willen we ook de recreatiemogelijkheden voor jong en oud verbeteren. Het plan voorziet in de aanleg van een speeleiland, een ondiepe plas waarop in de winter geschaatst kan worden en nieuwe wandel- en fietspaden.

Werk met werk maken

Het zand dat we bij dit project gaan winnen, wordt hoogst waarschijnlijk gebruikt voor het werk aan knooppunt Hooipolder en de A27. Naar verwachting is voor dit werk veel ophoogzand nodig en komt er bij dat werk ook grond vrij die toegepast kan worden in plas Caron. De behoefte aan zand en het aanbod van grond maakt het een mooie kans om de plas zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.

Stand van zaken zomer 2021

Na een zorgvuldige voorbereiding kunt u vanaf half juli de eerste (voorbereidende) werkzaamheden in het gebied gaan zien. Vanaf eind 2021 start dan de afvoer van zand en de aanvoer van grond. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het inrichten van het werkterrein om op een goede en veilige manier te kunnen werken en het gebied ook deels toegankelijk te houden.

Planning

De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

 • Kappen bomen (augustus; na broedseizoen)
 • Plaatsen hekwerk met groen rondom werkterrein en bebording (juli/augustus)
 • Inrichten hondenlosloopgebied (augustus/september)
 • Plaatsen werkketen (augustus/september)
 • Verwijderen bovengrond fase 1 zandwinning (september/oktober)
 • Aanleg zanddepot (september/oktober)
 • Aanleg bouwweg op locatie (september/oktober)
 • Plaatsen tijdelijke dam met duiker (of brug) (september/oktober)
 • Plaatsen verkeerslichten bij nieuwe inrit Oosterhoutseweg (oktober/november)
 • Opspuiten zand in depot (oktober/november) vanuit fase 1 zandwinning
 • Start afvoer zand en aanvoer grond voor herinrichting (eind 2021)

Meer informatie over het werk vindt u in de nieuwsbrief die u hieronder kunt lezen.

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider