Schalkwijker Buitenwaard

Mens en dier laten genieten van een prachtige, gevarieerde riviernatuur in de Buitenwaard. Een Buitenwaard waarin de natuur zich kan ontwikkelen en waar bovendien de hoogwaterveiligheid wordt vergroot. Dat is wat we in de Schalkwijker Buitenwaard willen realiseren.

Content Paragraphs

Initiatief

Staatsbosbeheer en K3 hebben de wens om de natuur in de Schalkwijker Buitenwaard in fases gevarieerder te maken. De Schalkwijker Buitenwaard is onderdeel van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Dit gebied kan veel opleveren voor planten, dieren en bezoekers als de invloed van het rivierwater een kans krijgt.

Door onder andere het graven van een nevengeul door kleiwinning ontstaat nieuwe, gevarieerde riviernatuur. De dijkzone en enkele hogere delen blijven kruidenrijk grasland en weidevogelgebied, terwijl andere delen van het gebied natter en moerassiger worden en dus geschikt voor watervogels. Bovendien wordt een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit.

Stand van zaken december 2020

De afgelopen tijd zijn er nog verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op basis daarvan, maar ook op basis van onder andere de eigendomssituatie en  input die we eerder al van de omgeving hebben ontvangen, hebben we hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan. Het liefst zouden wij u graag tijdens een fysieke ontmoeting bijpraten over de stand van zaken. In deze coronatijd gaan wij dat op een andere, digitale manier organiseren. 

Hieronder vindt u een filmpje met daarin uitleg over de stand van zaken en de vervolgstappen. Ook vindt u hieronder een link naar de bijbehorende nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van het filmpje en de nieuwsbrief nog vragen hebben en/of uw input willen geven op het plan, dan kunt u dat doen op woensdag 9 december tijdens een digitale inloopbijeenkomst. Daarover leest u hieronder meer.

Aanmelden digitale inloopbijeenkomst

Op woensdag 9 december organiseren wij een digitale inloopbijeenkomst. U heeft dan de mogelijkheid om via een videobelafspraak of telefonisch uw vragen te stellen en/of uw input te geven. U kunt zich aanmelden voor de volgende tijdstippen: 14.00u - 15.00u - 16.00u - 17.00u - 18.00u - 19.00u – 20.00u – 21.00u. Wilt u zich hiervoor aanmelden, dan kunt u een e-mail sturen naar Yvonne Kieft via y.kieft@k3.nl. Wij willen u vragen zich uiterlijk maandag 7 december aan te melden en daarbij aan te geven:

  • wat het tijdstip van uw keuze is;
  • of u via videobellen (u ontvangt dan van ons een link) of telefonisch (graag uw telefoonnummer vermelden) te woord wilt worden gestaan;
  • uw eventuele vragen. Dan kunnen wij u op 9 december zo goed mogelijk te woord staan.

Meer over het plan

De afgelopen twee jaar zijn Staatsbosbeheer en K3 bezig geweest met de planontwikkeling. Het idee is om de westelijke helft van de Buitenwaard anders in te richten. Dit gebied is ongeveer 67 hectare groot. Het plan bestaat uit het verlagen van de uiterwaard en het graven van een nevengeul, waardoor riviergebonden processen als stroming, erosie en sedimentatie weer kunnen plaatsvinden en de natuur zich kan ontwikkelen. We willen daarbij een nevengeul graven die benedenstrooms (aan de westzijde) op de rivier wordt aangesloten. De geul wordt gerealiseerd door het afgraven van klei en krijgt natuurvriendelijke oevers. Deze nevengeul kan ook gaan bijdragen aan de hoogwaterveiligheid. Ten slotte kan mogelijk ook invulling worden gegeven aan de doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), zoals het herstel van paaigebieden voor riviervissen die nu nog bedreigd zijn.

Natuurontwikkeling door kleiwinning
Het afgraven van klei biedt optimale kansen voor natuurontwikkeling. Kleigrond is over het algemeen voedselrijk. Dat betekent dat er snel grassen groeien, waardoor andere planten geen kans krijgen om te groeien. Door de klei weg te halen, ontstaat er een meer gevarieerde en voedselarme uitgangssituatie voor de ontwikkeling van allerlei plantensoorten.

Hoogwaterveiligheid
Bij hoogwater stroomt de nieuw te graven nevengeul mee met de rivier. De rivier krijgt bij hoge waterstanden dus meer ruimte. De geul kan daardoor bijdragen aan de verkleining van het overstromingsgevaar van het Eiland van Schalkwijk (en de rest van de dijkring). 

Landbouw
Zo lang de oostelijke helft van de Buitenwaard landbouwkundig in gebruik is, houden we het water daar uiteraard weg. In het ontwerp is hiermee rekening gehouden door een dwarskade aan te leggen, die mogelijk als beheerpad voor Staatsbosbeheer gebruikt kan worden. De oostelijke punt van de Buitenwaard bestaat grotendeels uit maisland. In de huidige situatie is nabij de maisakkers al een soort dwarskade aanwezig. Zo’n dwarskade kan straks tevens als beheerpad dienst doen bij hogere waterstanden.

Denk mee!

De planvorming bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Ruimte dus om goede ideeën in te brengen. U kunt daarvoor contact opnemen met Iwan Reerink, projectleider van K3, via telefoonnummer 0243488854 of via i.reerink@k3.nl.

Images