Rondom het Waalbos in Rijsoord willen we samen met Staatsbosbeheer een landschapswal aanleggen. Deze wal vormt een groene buffer.

Content Paragraphs

Zo ontstaat een aantrekkelijker landschap voor natuur en recreatie. En nemen we het geluid weg van de spoorlijnen.

Het Waalbos, gelegen tussen Zwijndrecht en Ridderkerk, is een natuur- en recreatiegebied. Het gebied is in eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft de wens om aan de zuidkant van het Waalbos de natuur te versterken en afwisselender te maken. Het idee is om dat te doen door de aanleg van een landschapswal. Hierdoor scheiden we het gebied bovendien beter van de naastgelegen spoorlijnen. Om dat te realiseren, hebben Staatsbosbeheer en Grondbank GMG de handen ineengeslagen.

Over het Waalbos

Tot 2014 was het Waalbos landbouwgebied. Al sinds 1983 werd er gesproken over een natuurlijke inrichting van het gebied. Uiteindelijk werd in 2014 gestart met de aanleg. Het Waalbos is dus nog een jong natuurgebied, met een jong bos. Het Waalbos heeft zich in een korte tijd al ontwikkeld tot een gevarieerd gebied waar je mooi kunt wandelen. Het is een gebied waar stukken bos met struweel, waterpartijen met rietoevers en open weidegebied elkaar afwisselen. Een aantal wandel- en fietspaden doorkruisen het gebied. Het gebied is 200 hectare groot. Stichting Natuurbeheer Waalbos helpt Staatsbosbeheer met onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast heeft de stichting een kabouterpad aangelegd.

Groene buffer met meerdere functies

In het zuidelijke deel van het gebied, tussen de Langeweg en het spoor, willen we een landschapswal aanleggen. Door de komst van een speelse, in hoogte variërende landschapswal kunnen we een groene buffer realiseren rondom het Waalbos. Zo ontstaat een aantrekkelijker landschap voor zowel de natuur als voor de omgeving. Onderdeel van het plan is een wandelroute over de landschapswal met een uitzichtpunt, zodat de wal ook een recreatieve invulling heeft.

Betere basis voor natuurontwikkeling

De landschapswal zorgt voor een betere basis voor natuurontwikkeling. Het zal stiller zijn door de wal. Dat is een groot pluspunt waar niet alleen mensen, maar ook allerlei diersoorten van profiteren. De landschapswal biedt bovendien goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van verschillende plantensoorten. Daarnaast houden bomen op de wal hun voeten makkelijker droog en kan het bos zich beter ontwikkelen. Een aanvullende maatregel om de waterhuishouding te regelen, is de aanleg van waterpartijen. Die zorgen voor meer ecologisch evenwicht in en rond het bosgebied. Ook is dit een mooie recreatieve en landschappelijke aanvulling.

Beplantingsplan en recreatieve elementen

 • A: Bosontwikkeling
 • B: Struweelzones
 • C: Kruidenrijk grasland
 • D: Gevarieerde bomenrij
 • E: Uitbreiden historische boomgaard met mogelijkheden voor een insectenhotel
 • F: Geïsoleerde poel
 • G: Vleermuizenbunker
 • H: Uitkijkpunt
 • I: Knuppelpad met eventueel hondenstrandje
 • J: Landschappelijk ingepast bankje
 • K: Picknickplek
 • L: Wandelpad / avonturenpad
 • M: Tijdelijk wandelrondje tijdens uitvoering

Duurzaam omgaan met grond

Het nuttige met het aangename combineren. Dat doen we als Grondbank GMG bij het aanleggen van deze groene landschapswal. De aanleg van de landschapswal maken we mogelijk door grond te gebruiken die uit de omgeving komt. Het gaat om grond die lokaal vrijkomt bij bijvoorbeeld de aanleg van tunnels en wegen en het bouwen van woningen. Deze grond is goed te gebruiken om een fraaie landschapswal mee aan te leggen.

Zorgvuldige keuring en controle

Voordat we grond gebruiken voor het maken van de landschapswal, worden de partijen grond die bij projecten in de regio vrijkomen eerst zorgvuldig gekeurd. Er gaat een uitgebreide zogenaamde acceptatieprocedure aan vooraf. Alleen grond die geschikt is voor hergebruik passen we toe. Voor het (her)gebruik van grond geldt een wettelijk kader: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat bepaalt welke typen grond hergebruikt mogen worden. De partijen grond worden altijd getoetst aan het Bal.

Planning

Op 28 maart 2023 is een eerste inloopbijeenkomst georganiseerd om de omgeving en andere geïnteresseerden te informeren over het plan. Naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken en op basis van een aantal zaken die tijdens de inloopbijeenkomst van maart vorig jaar zijn genoemd, is het ontwerp van de landschapswal op een aantal punten gewijzigd en verbeterd.

Deze plannen presenteren wij tijdens de inloopbijeenkomst op 29 januari 2024. Hierin komen het aangepaste, definitieve ontwerp, het vergunningstraject en de aankomende uitvoeringsperiode aan bod. In maart 2024 worden de vergunningen definitief verleend. Een in het tweede kwartaal van 2024 gaan wij starten met de voorbereidende werkzaamheden. In het tweede of derde kwartaal van 2024 start de aanvoer van grond en de aanleg van geotechnische maatregelen. De uitvoering neemt maximaal zes jaar in beslag.

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider

Title
Samenwerkingspartner
Organisations