We willen dit gebied onder invloed brengen van hoog- en laagwater, waardoor riviernatuur zich in het gebied kan gaan ontwikkelen.

Content Paragraphs

Perceel Roozendaal (vernoemd naar de vroegere eigenaar) is een relatief klein perceel van 2,3 hectare. Het ligt aan de zuidzijde van natuurgebied De Millingerwaard, ten oosten van Nijmegen. Op dit moment bestaat perceel Roozendaal nog uit grasland. Met Staatsbosbeheer zijn we de samenwerking aangegaan om het perceel aan te laten sluiten op de aangrenzende riviernatuur. Dat willen we doen door het perceel gedeeltelijk wat te verlagen door een deel van de kleilaag af te graven. Daardoor krijgt hoog- en laagwater op de rivier meer invloed in het gebied.

Huidige situatie

Op dit moment bestaat perceel Roozendaal uit grasland. Dit grasland is ‘soortenarm’; de biodiversiteit is beperkt. Ook is de invloed van de rivier er vrij beperkt. Aan de noordoostzijde van het perceel bevindt zich een begroeiing van doornstruiken en enkele oude populieren. Deze houtwal staat ook wel bekend als de historische landweer. Het perceel ligt ook vrij hoog, op ongeveer 12m +NAP, waardoor de invloed van hoog- en laagwater op het gebied beperkt is.

Toegangspoort tot de Millingerwaard

Door een deel van de kleilaag af te graven, willen we het perceel onder invloed brengen van hoog- en laagwater op de rivier. Zo kan de riviernatuur zich optimaal ontwikkelen. De zandige bodem, die door de kleiwinning vrij komt te liggen, is bovendien een goede uitgangssituatie voor een meer gevarieerde vegetatieontwikkeling. De dam die nu op het perceel ligt, blijft in het landschap. Het perceel wordt een mooie ‘toegangspoort’ voor bezoekers die via parkeerplaats De Lange Poal natuurgebied De Millingerwaard bezoeken.

Ontwikkeling van flora en fauna

Aan de randen van het gebied is ruimte voor de ontwikkeling van struwelen en zachthoutooibos. Daarnaast willen we grenzend aan de Millingerhof (de Millingerhof bestaat uit oude kleiputten waar zich al ecologisch waardevol zachthoutooibos en moeras heeft ontwikkeld) een verlaging aanbrengen, zodat hier rustigere omstandigheden ontstaan. Hierdoor ontstaan in de toekomst naar verwachting goede nestelmogelijkheden voor zeldzame roofvogels zoals de zee- en visarend. Dit zijn soorten die de Millingerwaard nu al met enige regelmaat aandoen. Ook de bever, waarvan in de Millingerwaard een grote populatie aanwezig is, profiteert van deze ontwikkeling.

Na de herinrichting blijft ook langer water in het gebied staan na een hoogwaterperiode, waardoor het gebied tijdelijk kan fungeren als paai- en opgroeigebied voor (jonge) vissen. Diersoorten als de rugstreeppad, verschillende libellen en wellicht zelfs de porseleinhoen kunnen zich afhankelijk van het seizoen en de waterstand vestigen.

In goede samenwerking

Voor de realisatie van de herinrichting zijn Staatsbosbeheer en K3 een samenwerking aangegaan. K3 verzorgt in afstemming met Staatsbosbeheer de verdere planvorming en -uitwerking, communicatie met de omgeving en overheden, voert regie op het onderzoekstraject en vraagt de benodigde (uitvoerings)vergunningen aan. Een dochteronderneming van K3, Delgromij, verzorgt straks de regie op de uitvoering en zorgt voor het vermarkten van de vrijkomende klei. Zo kunnen we in samenwerking Nederland voorzien van bouwgrondstoffen én nieuwe natuur.

Kleiwinning als financiële drager

De winning van klei vormt de (financiële) drager van het project; met de kleiwinning wordt de herinrichting gefinancierd en de bouwsector van een belangrijke grondstof voorzien. De vrijkomende klei wordt per vrachtwagen afgevoerd naar steenfabrieken, waar er bakstenen en dakpannen van worden gemaakt.

Meer weten over het project?

Je leest er meer over in de brochure die je hieronder kunt downloaden.

Contact
Paragraphs

Iwan Reerink

Senior projectleider

Title
Partner in dit project
Organisations