Op verschillende locaties realiseren we zonneparken om onze eigen energie op te wekken. Dit sluit aan bij onze ambitie om CO2-neutraal te kunnen opereren vanaf 2030.

Content Paragraphs

Zonneparken op land en water

We denken graag na over hoe we een gebied zo duurzaam mogelijk kunnen achterlaten én kunnen aanleggen. En daarvoor maken we gebruik van de zon. Alle activiteiten en productieprocessen van onze ondernemingen richten we zo duurzaam mogelijk in. Dat betekent niet dat we groene stroom inkopen of ergens een bos aanplanten om onze uitstoot te compenseren. Belangrijker vinden wij het om geen fysieke uitstoot meer te hebben door onze productieprocessen slim in te richten en eigen stroom op te wekken. We wekken onze eigen energie op door zonneparken te realiseren op onze verschillende locaties, zoals de Havikerwaard in De Steeg en de Lingemeren in Echteld.

Drijvend zonnepark Havikerwaard

De Havikerwaard is een prachtig uiterwaardengebied van de IJssel nabij De Steeg, vlakbij Arnhem. We werken hier samen met Landgoed Middachten aan de gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid. Door zandwinning realiseren we een nevengeul langs de IJssel, zodat er meer ruimte is voor het water. Er ontstaat een nieuw natuurgebied, met ruimte voor recreatie (fiets- en wandelroutes). En er wordt bijgedragen aan langjarige instandhouding van kasteel Middachten. In het gebied hebben wij ook een drijvend zonnepark gerealiseerd. Het 2,2 hectare grote drijvende zonnepark gaat jaarlijks zo’n 2,5 miljoen kWh groene stroom opwekken.

Zonneweide Lingemeren

Op de Lingemeren werken we aan allerlei duurzame energie-initiatieven. De zonneweide is er daar één van. Hiermee kunnen we onze eigen bedrijfsvoering én de omgeving 'vergroenen'. In gezamenlijkheid met de omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden ontwikkelen we de Lingemeren tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied. De winning van zand, grind en klei is de drager van deze ontwikkeling. In 2017 namen we de zonneweide in gebruik. Deze zonneweide die bestaat uit 4.800 panelen is de energiebron van de elektrische zandzuiger. 

Meer natuur en extra wandel- en struinmogelijkheden langs de oevers

Om een rondje te kunnen wandelen om het Lingemeer is in 2018 het plan ‘Lingepolder’ bedacht; een drijvende dijk (met wandelpad) over het water met daarbij een drijvend zonnepark. Het drijvende zonnepark is inmiddels gerealiseerd, maar de drijvende dijk ligt er niet. In verschillende gesprekken met omwonenden kwam de behoefte aan rust in het gebied sterk naar voren. We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het voor de rust en voor de natuur beter is om te investeren in extra natuur en in extra wandel- en struinmogelijkheden langs de oevers van de plassen. De drijvende, betonnen eilanden op het water laten we daarom achterwege.

 

Meer weten?
Paragraphs

Andere zonprojecten

We realiseren niet alleen zonneparken om energie op te wekken voor onze eigen locaties. Dat doen we ook voor projecten van samenwerkingspartners. Hieronder vind je een overzicht. 

Molenkampen: duurzame energie in het landschap

Al een aantal jaar werken onze dochteronderneming K3Delta en Geldersch Landschap & Kasteelen aan de realisatie van ‘De Molenkampen’, een gebied ten zuiden van Beusichem. Hier realiseren we een nieuw natuurgebied in aansluiting op natuurgebied De Regulieren. In samenwerking met de lokale energiecoöperatie eCoBuren en met Vattenfall willen wij graag zonne-energie op het water aan het gebied toevoegen, met een afgewogen inpassing voor natuur en landschap.

Geluidswal Apeldoorn creëert meerwaarde

Bij de nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn is door onze dochteronderneming Grondbank GMG een groene geluidswal gerealiseerd. Grotendeels met overtollige grond uit de omgeving. Een geluidswal waarmee we meerwaarde creëren. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van MorgenZon en in samenwerking met gemeente Apeldoorn. De geluidswal staat in verbinding met Zonnepark Apeldoorn. Er zijn niet veel geschikte plekken voor het opwekken van zonne-energie dichtbij de stad. Door zonnepanelen landschappelijk in de geluidswal toe te voegen, wordt deze ruimte goed benut.

Van baggerdepot tot zonthermiepark in Dorkwerd

In Groningen werken we aan de afwerking van baggerdepot Dorkwerd tot een ecologisch en landschappelijk ingepast zonthermiepark. Onze dochteronderneming Grondbank GMG heeft de afwerking van het depot gerealiseerd. Met Solarfields, een bedrijf dat zonneparken aanlegt, hebben we samen met de provincie Groningen afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het depot voor de ontwikkeling van een zonthermiepark. Met dit park wordt straks aan bedrijven en inwoners van de stad Groningen duurzame warmte geleverd.