Havikerwaard-Zuid

Havikerwaard-Zuid

In de Havikerwaard-Zuid werken we aan een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, landbouw en recreatie elkaar ontmoeten.

Content Paragraphs

De Havikerwaard is een prachtig uiterwaardengebied van de IJssel nabij De Steeg in Gelderland. Vanaf 2001 werken grondeigenaren en overheden als gebiedspartners aan de realisatie van de Havikerpoort. De Havikerpoort is een detailuitwerking van de beleidsnota ‘Veluwe 2010’. In deze provinciale visie is de Havikerpoort als een van de ecologische poorten van de Veluwe aangeduid.

Waar natuur, recreatie, water en landbouw elkaar ontmoeten

Een onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de realisatie van de nevengeul langs de IJssel. De naam voor dit deelplan is Gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid. De uitwerking van dit deelplan heeft plaatsgevonden in een intensief proces met een groot aantal betrokken partijen. Doelen van deze gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid zijn onder andere de verruiming van de bergingscapaciteit en het stroomprofiel in het winterbed, natuur- en landschapsontwikkeling, het realiseren van recreatieve fiets en wandelroutes, het realiseren van duurzaam grondstoffengebruik en een langjarige instandhouding van Landgoed Middachten. De visie levert daarnaast een bijdrage aan de realisering van het project Havikerpoort. Het plangebied herbergt een aantal functies, die goed te combineren zijn in de voorgenomen gebiedsontwikkeling. Landbouwkundig gebruik, natuurontwikkeling, recreatie en veiligheid worden geïntegreerd in de gebiedsontwikkeling.

Zandwinning en verondieping

Het huidige plassencomplex dat is ontstaan door zandwinning, wordt omgevormd door middel van ontzanding, maaiveldverlaging en berging van overtollige herbruikbare grond en waterbodem. De vormgeving van de zandwinning is gericht op het tot stand brengen van een stelsel van geulen, welke de richting van het rivierenlandschap volgt. Met deze geulvormige plassen wordt aansluiting gezocht bij de laagte waarin de Lamme IJssel (ten oosten van het plangebied) is gelegen.

Voor een goede natuurontwikkeling worden de door de zandwinning ontstane plassen verondiept. Daarvoor wordt de niet vermarktbare fractie van het gewonnen zand benut uit de winning in het plangebied zelf en van overtollige (niet vermarktbare) grond en waterbodem van elders. Deze grond en waterbodem voldoet aan de wettelijke eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. De kwaliteit van deze grond en waterbodem komt overeen met de kwaliteit van de van nature in het rivierengebied (IJssel, Rijn, Waal, et cetera) aanwezige gronden in de uiterwaarden. Op de van nature hogere gronden langs de Eikenstraat en langs de restgeulen rond de Lamme IJssel worden met behulp van vrijkomende bovengrond lokaal verhogingen aangebracht waardoor een aaneengesloten gordel van hoogwatervrije vluchtplaatsen wordt gerealiseerd. Hier wordt de ontwikkeling van zachthoutooibos nagestreefd. Ook worden enkele recreatieve routes, rustpunten en een observatiehut ingepast. De uitvoering van het plan is in juni 2017 gestart.

Images