Lingemeren

Het gebied dat nu Lingemeren is, was ooit voornamelijk landbouwgrond met een naastgelegen camping. In gezamenlijkheid met omgeving, (natuur)organisaties en betrokken overheden wordt dit gebied ontwikkeld tot een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied.

Content Paragraphs

Waterrijk natuur- en recreatiegebied

Lingemeren wordt een aaneengesloten, waterrijk natuur- en recreatiegebied waar letterlijk en figuurlijk de vruchten van geplukt kunnen worden. Het gebied fungeert als landschappelijke buffer tegen het bedrijventerrein en de oprukkende verstedelijking ten westen van het gebied. Samen met overheden, (natuur)organisaties en omgeving wordt Lingemeren ontwikkeld tot een gebied met grote recreatieve, landschappelijke en natuurlijke waarde. Water vormt de verbindende factor tussen deze elementen waarbij de zand- en kleiwinning in het gebied de motor is van de ontwikkeling. Het gebied is een belevenis voor de omgeving met natuurgebieden, wandel- en fietspaden, watersportgelegenheden een landgoed, wonen aan het water en duurzame energie-initiatieven waar iedereen van kan profiteren. Zo creëren we in gezamenlijkheid een nieuwe parel in de Betuwe.

Voortgang

Natuurvriendelijke oevers
Langs de Linge zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd; geleidelijk aflopende taluds met variatie in beplanting. Dat leidt tot een waterkant met riet en waterplanten waar zowel bezoekers als vogels, vissen en alles wat groeit en bloeit zich helemaal thuis voelt. Ook langs de nieuwe plassen leggen we deze natuurvriendelijke oevers aan.

Landgoed Lingedael
De tweede groene impuls waar wij aan werken is Landgoed Lingedael. Dit landgoed wordt de entree van Lingemeren en is een cadeau voor de omgeving. Samen met lokale hoveniers en kwekers is dit voormalige landbouwgebied getransformeerd tot een landgoed waar het beleven van de natuur centraal staat en alle zintuigen aan het werk worden gezet. Het landgoed is parkachtig ingericht. Je kunt er wandelen en fietsen, picknicken en over een tijdje ook fruit plukken. Om elk jaargetijde te kunnen genieten zijn er diverse soorten beplanting aangebracht die in elk seizoen het landgoed een andere, speciale aanblik geven door de uitbundige bloei, de fraaie bladkleuren, de vormen en de geur van de planten. Ook zijn er kleine natuurgebieden aangelegd, waar de natuur zijn vrije gang kan gaan en je kunt genieten van planten, dieren en de rust. Al deze elementen worden met elkaar verbonden door het water en de wandel- en fietspaden.

Zonneweide
Op Lingemeren hebben wij een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de verduurzaming van onze productieprocessen. Om onze werkzaamheden zo veel mogelijk CO2 neutraal uit te kunnen voeren gaan we gebruik maken van energie die wordt opgewerkt door de zon. Aan de zuidkant van de Blauwe Kampse plas is een zonnepanelenveld aangelegd: zonneweide Lingemeren. Deze zonneweide fungeert onder andere als energiebron voor de zandzuiger. De weide bestaat uit 4.826 panelen en wekt jaarlijks evenveel energie op als dat de 360 huishoudens op park Lingemeer verbruiken. 

De zonneweide is landschappelijk ingepast; de weide volgt de loop van de rivier de Linge en is omringd met een groene wal. Schapen zorgen ervoor dat het gras onder de panelen kort blijft. Ook wordt de omgeving zo veel als mogelijk betrokken bij duurzame initiatieven op Lingemeren. Zo komt er een uitkijkpunt bij de zonneweide en oplaadpunten voor elektrische fietsen.

De komende tijd gebruiken wij om te ondervinden hoeveel energie er precies wordt opgewekt. De energie die niet door de zandzuiger wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Samen met een aantal energieleveranciers onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om deze energie aan te bieden aan omwonenden van het Lingemeer.

Drijvende eilanden
Vanuit de gedachte om zorgvuldig om te gaan met onze grondstoffen, de wens om onze bedrijfsvoering verder te voorzien van duurzame stroom en de wens om het plan voor Lingemeren verder te verrijken, hebben we de aanleg en inrichting van de eilanden zoals ze oorspronkelijk zijn bedacht, nogmaals bekeken. Dat heeft geleid tot een nieuw plan: drijvende eilanden.

De eilanden zijn beoogd tussen het Lingemeer en de in aanleg zijnde Blauwe Kampse Plas. Wandelaars en fietsers kunnen gebruik gaan maken van deze verbinding tussen de noord- en zuidoever. De eilanden worden op een duurzame, innovatieve manier gecreëerd en samen met een drijvend zonnepanelenveld op een unieke manier ingepast in de omgeving.

Meer informatie over de drijvende eilanden leest u in de folder.

Vissen op de Lingemeren

Het Lingemeer en de Blauwe Kampseplas zijn namelijk prachtige viswateren met een grote diversiteit aan vissoorten. Om deze soorten te beschermen en de kwaliteit van het water hoog te houden, is in overleg met belanghebbenden afgesproken dat hier niet zomaar mag worden gevist. Voor de direct omwonenden van de plas bestaat de mogelijkheid om schriftelijke toestemming te vragen om te vissen. U kunt ons hiervoor benaderen via ons algemene telefoonnummer.

Grondstoffenwinning als drager

De ontgronding van klei, zand en grind is de drager van het plan. Op ons installatieterrein beschikken wij over een computergestuurde veredelingsinstallatie. Met behulp van de modernste technieken wordt het zand op korrelgrootte gescheiden en op recept geproduceerd. De afvoermogelijkheden zijn optimaal door de centrale ligging in het land direct aan de A15. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de winning zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Zo is er een zes meter hoge groene wal rondom het installatieterrein aangelegd en is deze ingeplant met bomen. Daarnaast is er nu de zonneweide die de zandzuiger van energie voorziet en zijn de oevers rondom het Lingemeer natuurlijk afgewerkt.

Downloads

Brochures
Wij hebben een brochure over Lingemeren gemaakt. Hierin worden alle facetten rondom het totale plangebied benoemd. Ook de bijbehorende brochure over de techniek rondom het winnen van zand en grind is de moeite waard om in te zien.

Brochure over Lingemeren
Brochure over techniek rondom het winnen van zand en grind

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Lingemeren van december 2015 
Nieuwsbrief Lingemeren van december 2016
Nieuwsbrief Lingemeren van december 2017
Nieuwsbrief Lingemeren van december 2018
Nieuwsupdate drijvende eilanden 'Lingepolder' van juli 2019
Nieuwsbrief Lingemeren van april 2020

Contact

Voor meer informatie over de Lingemeren kunt u contact opnemen met projectleider Hans Hooijer via 024 348 88 30 of via h.hooijer@k3.nl.

Images
Lingemeren